Změny v dani z příjmů (leden 2017)

Daň z příjmů - změny 2016

Zákon 127/2015 , účinnost od 1.1.2016 :

§35bb – sleva na umístění dítěte
-dítě musí být umístěno v „předškolním zařízení“ (mateřská škola podle školského zákona, služby péče o dítě v dětské skupině nebo zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud péče v něm je srovnatelná…)
-rejstřík mateřských škol (včetně lesních) http://rejskol.msmt.cz/
-seznam zapsaných dětských skupin http://www.mpsv.cz/cs/20302
-roční sleva max. ve výši minimální mzdy – 2016: 9900 Kč, 2017: 11000 Kč

Zákon 377/2015 , účinnost od 1.1.2017 :

§4/1/l – osvobození příjmů z penzí (účinnost již od 2016)
- osvobozen je příjem z penzí vyplácených z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření a důchodů z pojištění pro případ smrti nebo dožití, pokud bude sjednáno jejich vyplácení buď doživotně, nebo nejméně po dobu 10 let

§6/9/p – příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění
-částka se zvyšuje z 30000 Kč ročně na 50000 Kč ročně

§15/5 – snížení základu daně o zaplacené penzijní připojištění (penzijní spoření)
-částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně, částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

§15/6 – snížení základu daně o zaplacené životní pojištění
-částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně.

Zákon 113/2016 , účinnost od 1.12.2016 :

§35bc – sleva na evidenci tržeb
-výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč, sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a slevy na poplatníka
-slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat

Zákon 125/2016 , účinnost od 1.5.2016 :

§35 c – daňové zvýhodnění na dítě
-pro rok 2015 částka daňového zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, na 2. dítě 15804 Kč, na 3. a další dítě 17004 Kč - uplatňováno měsíčně do 30.4.2016
-pro rok 2016 částka daňového zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, na 2. dítě 17004 Kč, na 3. a další dítě 20604 Kč – uplatňováno měsíčně od 1.5.2016
-zvýšený nárok na daňové zvýhodnění za leden až duben 2016 se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání za rok 2016

§10/1/a – ostatní příjmy
-příjmy z provozu fotovoltaických elektráren, u kterých není vyžadována licence (do 10 KW), spadají pod příjmy podle §10 (dosud příjmy podle §7)
-pro rok 2016 možnost volby (§7x§10), od roku 2017 pouze §10

Nález ústavního soudu 271/2016 , zpětná účinnost od 1.1.2016 :
§4/3 – omezení osvobození pravidelně vyplácených důchodů
- osvobozené jsou pravidelně vyplácené důchody do částky nepřesahující 36 násobek minimální mzdy ročně (§4/1h) – omezení tohoto osvobození stanovené §4/3 bylo zrušeno

Zákon 321/2016, účinnost od 1.12.2016 :
-zákon o prokazování původu majetku novelou ZPD – nové §38x až 38ze
-správce daně může vyzvat poplatníka k prokázání původu jeho majetku, pokud rozdíl mezi příjmy a nárůstem jeho jmění byl v daném roce vyšší než 5 mil. Kč
-důkazní břemeno bude na poplatníkovi, pokud neprokáže původ svých příjmů, bude mu doměřena daň podle pomůcek (+20% penále)
-v případě, že daň doměřená podle pomůcek bude činit více než 2 mil. Kč, bude penále činit 50% (v případě, že poplatník neposkytne součinnost – 100%)

Daň z příjmů - změny 2017 – výhled

Sněmovní tisk 848/2016, pravděpodobná účinnost v průběhu roku 2017

§15/1 – nezdanitelná část základu daně
- zvýšení hodnoty za jeden odběr krve z 2000 Kč na 3000 Kč
- hodnota odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20000 Kč
- vstup do registru dárců kostní dřeně se oceňuje částkou 8000 Kč (jednou za život)

Sněmovní tisk 873/2016, pravděpodobná účinnost od 1.4.2017, některá ustanovení by měla platit už pro rok 2017, některá naopak až od roku 2018

§4/1/b – osvobození prodeje nemovitostí
-osvobození po pěti letech od nabytí se nově bude vztahovat i na příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti

§6/4 – příjmy ze závislé činnosti zdaňované zvláštní sazbou
-nově srážková daň také u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu do 2500 Kč

§6/9/p – osvobození příspěvku zaměstnavatele na pojištění
-dojde-li k výplatě částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření, osvobození
zaniká a příjmem podle § 6 jsou částky příspěvků na toto spoření, které byly u poplatníka v roce výplaty a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny

§6/9/v – osvobození majetkového prospěchu u bezúročných půjček
-majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

§7/7 + §9/4 – výdaje stanovené procentem z příjmů
- snížení hraniční částky příjmů pro plné uplatnění paušálních výdajů ze 2 mil. na 1 mil. Kč
- následné zrušení §35ca

§7a – daň stanovená paušální částkou
-úprava spočívající v možnosti využití paušální daně také v případě existence příjmů podle §6 a může mít i zaměstnance

§20/7 – snížení základu daně u veřejně prospěšného poplatníka
-nově snížení základu daně, pokud takto získané prostředky budou použity v následujícím zdaňovacím období k nepodnikatelským činnostem (dříve v následujích 3 letech k činnostem, které nejsou předmětem daně)

§23/3/c/9 – snížení základu daně o peněžitý dar na pořízení hmotného majetku
- vstupní cena hmotného majetku se snižuje o přijatý peněžitý dar (§29/1)
- přijatý dar je součástí základu daně a na základě §23/3/c/9 lze o tento dar snížit základ daně jak u osob vedoucích účetnictví, tak nově i u osob s daňovou evidencí

§32a/4 – odpisy nehmotného majetku
-měsíční odpisy stanoveny dosud pevně, nově jako minimální

§35ba – slevy na dani z titulu invalidity
-sleva nebude jako dosud vázána na pobírání invalidního důchodu, ale na přiznání důchodu
-sleva nebude jako dosud vázána jen na předložení průkazu ZTP-P, ale i na přiznání statutu tohoto zdravotního postižení (rozhodnutí)

§35bb – sleva za umístění dítěte
-výše slevy odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období

§35 c/1 – daňové zvýhodnění na dítě
-pro rok 2017 další zvýšení daňového zvýhodnění, a to na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016.

§35 c/4 – uplatnění daňového bonusu
-daňový bonus může nově uplatnit pouze poplatník z příjmy podle §6 nebo §7 vyššími než šestinásobek minimální mzdy

§38k/4 – daňové prohlášení
-nově místo „podepíše poplatník prohlášení“ bude v textu uvedeno „učiní-li prohlášení“

§38d – daň vybíraná srážkou u podílů na zisku
-sjednocení pravidel pro odvod srážkové daně jak u výplaty podílů na zisku, tak u výplaty záloh na podíly na zisku (dosud u podílů ke dni výplaty, nejpozději do konce třetího měsíce, v němž bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, u záloh ke dni výplaty – bez tříměsíční lhůty)
-zaveden obecný princip uplatnění srážkové daně i na zálohy – tzn. na každou zálohu se pohlíží jako na samostatný příjem

Výplata podílů na zisku obecně:
-o rozdělení zisku může rozhodnout valná hromada schvalující účetní závěrku předchozího roku nebo některá z dalších valných hromad, a to i opakovaně – avšak limitním datem je konec června

Rozdělit lze nejvýše částku ve výši součtu:
- hospodářského výsledku za poslední skončené účetní období (431)
- nerozděleného zisku z předchozích období sníženého o ztráty z předchozích období(428)
Zisk lze rozdělovat i v situaci, kdy uplynulé období skončilo ztrátou, pokud byl v minulosti vytvořen dostatečný zisk, který zůstal nerozdělen
O rozdělení zisku (stejně jako o schválení účetní závěrky) rozhoduje valná hromada, v případě společnosti s jediným společníkem nahrazuje působnost valné hromady její jediný společník. Zápis z rozhodnutí valné hromady (u jednočlenné společnosti rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady) o rozdělení zisku (stejně jako o schválení účetní závěrky) nemusí být osvědčen notářským zápisem.
O splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada, musí však být nejpozději 3 měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, i kdyby rozhodla jinak.
K datu splatnosti je povinen plátce daně provést srážku daně podle §38d/2 ZDP, daň je pak povinen odvést nejpozději do konce následujícího měsíce podle §38d/3

V době, kdy podle judikatury nelze rozhodovat o rozdělování zisku (od 1.7. do doby schválení řádné účetní závěrky za další rok) umožňuje zákon o obchodních korporacích vyplácet zálohy na podíly na zisku. Podkladem pro výplatu záloh na podíly na zisku je mezitímní účetní závěrka. O výplatě zálohy by měla rozhodnout také valné hromada, dle některých výkladů ale stačí jen jednatel u s.r.o. nebo představenstvo u a.s.

Nejbližší kurzy

Účetnictví

7.9.2020

Daně

2.11.2020

Účetnictví

23.11.2020

 

Aktuality

10.5.2020: Všechny pořádáné kurzy budou probíhat v aktuálním čase také formou online vysílání přímo z učebny. Ukázka výuky je připravena zde… 

3.2.2020: V průběhu ledna 2020 proběhl tradiční Seminář k daňovým změnám 2019-2020 – Materiál ke stažení k těmto změnám naleznete zde

Když jsem hledala kurzy v Brně, pročetla jsem všechny nabídky co se na internetu daly najít. Nakonec jsem se vrátila k těm stránkám, co jsem otevřela jako první, k p. ing. Hrbáčové. A udělala jsem dobře.Všechna pozitivní hodnocení jsou pravda na 1000% a musela bych je jen opakovat. To nejvíc super je, že když se za Vámi naposledy zavřou dveře učebny nic tím nekončí, ale odnášíte si spoustu pozitivní energie, nových vědomostí a pokud jste si něco nezapamatovali, nevadí. Zůstává Vám učební materiál, kde v mžiku problém vyřešíte.(už jsem využila v zaměstnání mnohokrát). Doporučuji pro zaměstnavatele, kteří řeší další vzdělávání pracovníků.Zdravím všechny bývalé spolužačky a zvlášť naši milou a trpělivou učitelku p. Hrbáčovou. Ještě jednou velký dík.

Marie Dürböcková

Ani já nemohu jinak, než souhlasit se vším, co zde již bylo napsáno. Velice příjemné prostředí, perfektně zpracovaná skripta, která budu určitě používat i v praxi, ale hlavně naprosto srozumitelný výklad paní ing. Věry Hrbáčové.V kurzu jsem začínala jako úplný začátečník, ale díky paní Věře jsem se v účetnictví velice rychle zorintevola.Touto cestou bych ji chtěla ještě jednou poděkovat a popřát mnoho dalších studentů.

Renata Švecová

I já se připojuji k veškeré chvále, která tu zaznívá. Byla jsem spokojená na maximum! Konečně jsem pochopila souvislosti účetnictví a na hodiny jsem se velice těšila. Vymyslela bych nějakou konstruktivní kritiku, ale není co kritizovat.:)Srdečně děkuji paní Ing. Hrbáčové za to, že takové kurzy začala pořádat.

Magda Sedláčková

Odkazy

Člen Komory daňových poradců České republiky č. 3798 www.kdpcr.cz

Držitel certifikátu Bilanční účetní č. 000518 www.svaz-ucetnich.eu

Držitel vzdělávací akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Dále viz. certifikace

BlahaSoft - Účetní a ekonomický software www.obchod.blahasoft.cz