Změny v DPH (leden 2017)

Daň z přidané hodnoty - změny 2016

Informace GFŘ k režimu přenesení (dodatek č.2) – účinnost od 1.2.2016

-možnost sjednání písemné dohody mezi dodavatelem a odběratelem o použití režimu přenesení i v případě, že celková částka základu daně nepřekročí limit 100 tis. Kč
(aplikace nařízení vlády č. 361/2014)

Zákon 243/2016, účinnost od 1.8.2016 :

Změny související se změnou celních předpisů:

§12 – místo plnění při dovozu, §23 – povinnost přiznat daň při dovozu
-přeformulace některých ustanovení týkajících se dovozu , v zásadě zůstává stejné

§24 – povinnost přiznat daň při dodání zboží osobou neusazenou v tuzemsku
-doplněn nový odst.5 (nově při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku bude uplatněn revers-charge)

§33a – daňový doklad při vývozu
-dosud rozhodnutí celního úřadu o vývozu, nově faktura, prokazování vývozu ale zůstává – rozhodnutí celního úřadu o vývozu

Změny týkající se sankcí u kontrolního hlášení:

-lhůta 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k podání následného KH se mění na 5 pracovních dnů (u výzvy k podání řádného KH ale zůstává 5 kalendářních dnů)

- automatické prominutí pokuty 1 tis. Kč za opožděné podání kontrolního hlášení, avšak pouze jedenkrát v příslušném kalendářním roce za podmínky, že ve věci kontrolního hlášení nedošlo k jinému prodlení (do zákona nově vložený § 101j)

- možnost individuálního prominutí zbývajících pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (do zákona o DPH nově vložený § 101k)

Daň z přidané hodnoty - změny 2017 - výhled

Sněmovní tisk 873/2016, pravděpodobná účinnost od 1.4.2017

§4 – základní pojmy
-nová definice nového dopravního prostředku- motorová pozemní vozidla, patří tam i terénní čtyřkolky
-zpřesnění definice obchodního majetku- který slouží osobě povinné k dani a je
touto osobou určen k uskutečňování ekonomických činností
- definice dlouhodobého majetku je podle ZDP, nově tam nyní patří leasingový majetek s povinností odkupu

§4a – definice obratu
- zrušeno stanovení obratu pro společnost a společníka společnosti - všechna ustanovení, která se zabývají společností (bývalé sdružení fyzických osob), se touto novelou ruší

§10 – stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti
-nový odst.2, služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitostí podle předpisu EU (viz. čl.31 nařízení rady EU č. 282/2011)

§11 – místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
-obecně místo ukončení přepravy – řádek 3,43, + KH, úprava je v odst. 2 – speciální postup:
Př. Český plátce má provozovnu na Slovensku (má české i slovenské DIČ). Pořídí zboží
z Německa od plátce na české DIČ, ale zboží bude přepraveno provozovně na Slovensku.
MP je ve státě ukončení přepravy – tedy na Slovensku, pokud však česká firma neprokáže, že daň odvedla podle základního vymezení místa plnění tam, kde byla ukončena přeprava – tedy na Slovensku, musela by daň odvést v ČR – nyní podle novely bez nároku na odpočet.

§13/6,7 – přemístění zboží do jiného členského státu
-odst.6 – přemístění se považuje za dodání, odst.7 – co se nepovažuje za přemístění
- nový odst. 8 – pokud přestanou platit podmínky uvedené v odst.7, musí se zdanit

§16 – pořízení zboží z jiného členského státu
-zrušuje se podmínka, že zboží musí být přepraveno z členského státu, kde má sídlo dodavatel

§20a – vznik povinnosti přiznat daň
-odst. 1 (dosud §21/1) – povinnost přiznat daň k DUZP nebo přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve… (§21 nově stanoví pouze DUZP)
-odst. 2 - nově stanoveno, že přijatá úplata se nebude zdaňovat, není-li zdanitelné plnění
ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě
odst. 3 – zdanitelné plnění je známodostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:
a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a
c) místo plnění

§21 – datum uskutečnění zdanitelného plnění
-odst.1 – DUZP u dodání zboží – dříve dnem dodání podle §13/1 při prodeji podle kupní smlouvy, dnem převzetí v ostatních případech, nyní jen den dodání podle §13/1
- odst.3- DUZP u služeb: a) dnem poskytnutí nebo vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven dříve (zůstává), b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k přenechání věci (zrušeno)
-odst.8 - nově: je-li poskytováno zdanitelné plnění po dobu delší než 12 měsíců, považuje se za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato

§42 – oprava základu daně a výše daně
-odst.5 – oprava ZD a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění
-odst.6 – výjimky z tohoto pravidla stanoveny nově:
a) při předání díla, u kterého bylo poskytováno dílčí plnění, se lhůta počítá od doby, kdy bylo předáno celé dílo (dosud stejné, pouze jiná formulace)
b) při dodání zboží formou leasingu s povinností odkupu, se lhůta počítá od data odkupu
c) při vrácení tohoto zboží, aniž by došlo k odkupu, se lhůta počítá od data vrácení
odst.7 – nově řešeno, jak se vypočítá základ daně při vrácení zboží před ukončením leasingu

§57 – osvobození výchovy a vzdělávání
– nově se bude týkat také poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány státními subjekty, příspěvkovými organizacemi nebo nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež

§66 - osvobození vývozu
-nově vývoz prokáže plátce buď vývozním dokladem, nebo jinými důkazními prostředky (dříve vývozním dokladem, a pouze když nebyl vystaven, tak jinými důkazními prostředky)
-jiné prostředky uvedeny v celních předpisech ( např. kopie dodacího listu ověřeného příjemcem mimo EU, doklad od dopravce, prohlášení společnosti, jež zboží vyvezla z celního území Evropské unie, doklad potvrzený celními orgány některého členského státu nebo země mimo EU…)

§69 – osvobození služeb vázaných na dovoz a vývoz (přeprava, nakládka, vykládka…)
-rámcově je to stejné, pouze je to nově přeformulované, zvlášť pro dovoz a zvlášť pro vývoz
-poskytovatel musí prokázat osvobození přepravním dokladem, popř. jinými důkaz.prostředky
(podmínka potvrzení přepravního dokladu pohraničním celním úřadem se zrušuje)

§74 – oprava odpočtu daně
-odst. 1 - plátce je povinen provést opravu odpočtu daně ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl o okolnostech pro opravu – nově kdy se dozvědět měl a mohl
- odst.2 - nově se toto bude vztahovat i na odpočet ze zaplacené zálohy, pokud nedojde k uskutečnění plnění a záloha nebude vrácena

§77 – vyrovnání odpočtu
-nově také ve lhůtě 3 roky od pořízení u majetku, který není dlouhodobým majetkem (zboží, materiál, drobný majetek), pokud dojde k jeho ztrátě, zničení nebo zcizení, které není řádně doloženo – ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl…

§78d – úprava odpočtu při dodání dlouhodobého majetku
-nově při dodání dlouhodobého majetku, podléhajícího úpravě odpočtu, se provede ve zdaňovacím období, kdy dojde k dodání, ne v posledním zdaňovacím období za kalendářní rok, jako dosud
Např. fyzická osoba podnikatel prodá auto, u kterého byl uplatněn odpočet, nebo ho přestane používat pro ekonomickou činnost (dodání podle §13/4/a), vždy bude muset odvést DPH na výstupu, a to bez jakékoli lhůty.
I když byl krácen odpočet daně na vstupu podle §75, bude se muset odvést DPH v plné výši. Pokud dojde k dodání ve lhůtě pro úpravu odpočtu, může se provést úprava odpočtu.
Př. Plátce pořídil auto za 100000, DPH 20000, u kterého uplatnil odpočet v 1. roce v částečné výši 60%, tedy 12000 Kč . Ve 2.roce vozidlo přestane využívat pro ekonomickou činnost (nebo dojde k prodeji):
- Ve zdaňovacím období, kdy došlo k prodeji nebo vyřazení – odvod DPH na ř. 1, ZD prodejní cena (při prodeji), tržní cena (při vyřazení)
- V posledním daňovém přiznání (nově ve stejném kdy došlo k vyřazení) lze provést jednorázovou úpravu odpočtu:
- 2. rok 20000 x (100%-60%) x 4 / 5  = +6400 (řádek 60)

§78e – nový, úprava odpočtu při zničení (ztrátě, zcizení) dlouhodobého majetku
-totéž co §77, ale u dlouhodobého majetku, úprava se opět provede ne až v posledním zdaňovacím období, ale kdy jsem se dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl
-lhůta 5 let, u nemovitostí 10 let

§92e – režim přenesení pro stavební a montážní práce
-nově režim přenesení při poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (agenturní zaměstnanci)

§92ea – režim přenesení v ostatních případech
-nově při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

§104 – nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
- nově nebude správce daně tolerovat zahrnutí zdanitelného plnění do aktuálního daňového přiznání v případě, že byl zahájen postup k odstranění pochybností (POP) nebo daňová kontrola a toto plnění se týkalo zdaňovacího období dotčeného POP nebo kontrolou

§106 a – nespolehlivý plátce, nyní nově §106aa - nespolehlivá osoba
-nově při zrušení registrace nespolehlivého plátce se stane tato osoba „nespolehlivou osobou“
-pokud se nespolehlivá osoba znovu zaregistruje jako plátce, stane se automaticky znovu nespolehlivým plátcem
- §106ab - společná ustanovení pro nespolehlivou osobu a nespolehlivého plátce (za jakých okolností mohou žádat o zrušení)

Nejbližší kurzy

Daně

2.11.2020

Účetnictví

23.11.2020

Účetnictví

8.2.2021

 

Aktuality

10.5.2020: Všechny pořádáné kurzy budou probíhat v aktuálním čase také formou online vysílání přímo z učebny. Ukázka výuky je připravena zde… 

3.2.2020: V průběhu ledna 2020 proběhl tradiční Seminář k daňovým změnám 2019-2020 – Materiál ke stažení k těmto změnám naleznete zde

Kurz, který jsem absolvovala mohu vřele doporučit, neboť splnil má očekávání. Díky paní Věře zde vládne příjemná atmosféra a člověk se nebojí zeptat na věci, kterým nerozumí, což vidím jako velmi důležité...Kurz hodnotím na 1. Budu-li někdy přemýšlet o dalším vzdělávání v tomto oboru, již vím, na koho se obrátit :-)

Mgr. Iva Paďourková

Chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Hrbáčové za skvělý přístup ke všem účastníkům kurzu účetnictví. Do kurzu jsem vstupovala bez absolutní znalosti účetnictví a očekávala jsem spíše jen pochycení základů. Nicméně kurz předčil mé očekávání. Doporučuji jej naprosto všem, kteří mají zájem účetnictví porozumět. Touto cestou bych ráda paní Věrce popřála spoustu dalších spokojených klientů jako jsem já.

Kateřina Foretová

Dobrý den, ráda bych se přidala ke všem pozitivním komentářům, které pějí chválu na způsob vedení, náplň a kvalitu studijního materiálu tohoto kurzu podvojného účetnictví. Paní Věra Hrbáčová svým přístupem, rozptýlila všechny mé obavy začátečníka v této problematice a díky svému lidskému a uvolněnému přístupu, který ovšem nebyl na úkor profesionality, kvality výkladu a věcnému obsahu, dosáhla toho, že jsme se všichni cítili uvolněně, přirozeně a neměli jsme zábran zeptat se na cokoli, ať už se otázka mohla jevit sebebanálněji a myslím, že mohu hovořit za všechny účastníky, že jsme všichni navštěvovali kurz rádi a byl pro nás velkým přínosem. Paní Hrbáčová všechny naše dotazy trpělivě zodpověděla, nejasnosti vysvětlila ze všech možných stran a poradenství ochotně poskytovala nad rámec hodin výuky, což jistě nebývá samozřejmostí. Skripta jsou zpracována způsobem, který umožňuje je kdykoli v praxi použít a lehce si vyhledat potřebné informace, jsou plná praktických příkladů a jistě se k nim všichni budeme často vracet. Na závěr musím říci, že kurz podvojného účetnictví splnil a i předčil má očekávání a mohu konstatovat, že i „MÁ DÁTI/DAL“ , v obecném laickém povědomí jistě vnímáno, jako nezáživná a nesrozumitelná hra čísel a účtů, může být podáno způsobem, který zaujme každého, nehledě na úroveň vzdělání a vědomostí v dané problematice. Ještě jednou děkuji a všem tento kurz doporučuji. :)

Simona Ševčíková

Odkazy

Člen Komory daňových poradců České republiky č. 3798 www.kdpcr.cz

Držitel certifikátu Bilanční účetní č. 000518 www.svaz-ucetnich.eu

Držitel vzdělávací akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Dále viz. certifikace

BlahaSoft - Účetní a ekonomický software www.obchod.blahasoft.cz