Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Daňové změny (2017-2018)

Únor 2018

Daň z příjmů – změny 2017 – 2018

Zákon 125/2016 , účinnost od 1.5.2016 :
§10/1/a – ostatní příjmy
-příjmy z provozu fotovoltaických elektráren, u kterých není vyžadována licence (do 10 KW), spadají pod příjmy podle §10 (dosud příjmy podle §7)
-pro rok 2016 možnost volby (§7x§10), od roku 2017 pouze §10
Sdělení GFŘ ze dne 31.3.2017:
V případě provozování výrobny elektřiny jako podnikání dle energetického zákona je licence vyžadována bez ohledu na instalovaný výkon. Příjmy z provozu takové výrobny elektřiny je tak nutné i po novele zákona o daních z příjmů považovat za příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

Zákon 377/2015 , účinnost od 1.1.2017 :
§6/9/p – příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění
-částka se zvyšuje z 30000 Kč ročně na 50000 Kč ročně
§15/5 – snížení základu daně o zaplacené penzijní připojištění
-částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně, částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.
§15/6 – snížení základu daně o zaplacené životní pojištění
-částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně.

Zákon 254/2017, účinnost zpětně pro rok 2017
§15/1 – nezdanitelná část základu daně
– zvýšení hodnoty za jeden odběr krve z 2000 Kč na 3000 Kč
– hodnota odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20000 Kč

Zákon 170/2017, účinnost od 1.7.2017, některá ustanovení platí zpětně pro rok 2017, některá až od roku 2018

§4/1/a – osvobození prodeje nemovitostí– účinnost od 2018
-osvobození z prodeje RD nebo bytu, kde měl prodávající bydliště kratší dobu než dva roky před prodejem, použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby

§4/1/b – osvobození prodeje nemovitostí- účinnost od 2018
-osvobození po pěti letech od nabytí se nově bude vztahovat i na příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti

§4/1/s – osvobození úplatného převodu podílu v obchodní korporaci – účinnost od 2018, lze použít už pro 2017
– obecně osvobozeno po pěti letech od nabytí
– od roku 2014 nový bod 4.- lhůta pět let se počítá také od zvýšení nabývací ceny příplatkem mimo základní kapitál nebo nabytím podílu od jiného člena
-nově pokud byl příplatek mimo základní kapitál proveden peněžitým vkladem, lhůta pět let se bude počítat od nabytí (pokud ale byl proveden nepeněžitý vklad – např. nemovitost, osvobozeno bude až 5 let od uplynutí vkladu)

Př. Navýšení nabývací ceny nabytím podílu od jiného člena:
Pan Novák vlastní od r. 2005 50% podíl na s.r.o.
a) v roce 2013 nebo dříve koupil od druhého společníka dalších 50% za 100 tis – prodej bude osvobozen kdykoliv, bod 4. platí až od roku 2014

b) v roce 2014 koupil od druhého společníka dalších 50% za 100 tis., v roce 2017 prodává celých 100% za 500 tis. – osvobozena bude pouze polovina příjmu

Př. Navýšení nabývací ceny příplatkem mimo základní kapitál:
Pan Novák vlastní od r. 2005 100% podíl na s.r.o. – ZK 100 tis.
a) v roce 2013 nebo dříve vložil příplatek mimo ZK – peněžitý nebo nepeněžitý vklad
– prodej bude osvobozen kdykoliv, bod 4.platí až od roku 2014

b) v roce 2014 vložil příplatek mimo ZK peněžitý vklad 100 tis. Kč, v roce 2016 prodává za 500 tis. – osvobozena bude pouze polovina příjmu

c) v roce 2014 vložil příplatek mimo ZK peněžitý vklad 100 tis. Kč, v roce 2017 prodává za 500 tis. – bude osvobozeno celé

d) v roce 2014 vložil příplatek mimo ZK nepeněžitý vklad nemovitost v ceně 100 tis. Kč, v roce 2017 prodává za 500 tis. – osvobozena bude pouze polovina příjmu

§6/4 – příjmy ze závislé činnosti zdaňované zvláštní sazbou – účinnost od 2018
– zaměstnanec nepodepsal daňové prohlášení
– jedná se o dohodu o provedení práce max. 10000 Kč za měsíc
– nově u příjmu do 2500 Kč za měsíc se nemusí jednat o dohodu o provedení práce

§6/9/d – osvobození nepeněžních plnění – účinnost od 2018
-lékařská ošetření nehrazená pojišťovnou (bylo i dosud), nově nákup služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný nebo hygienický charakter (např. rehabilitace, nákup léků s doplatkem, vitaminů, dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi na lékařský předpis)
– nově příspěvky na tištěné knihy, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50% plochy

§6/9/v – osvobození majetkového prospěchu u bezúročných půjček – účinnost od 2018 (mělo by se použít už za rok 2017 )
-majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

§7/7 + §9/4 – omezení paušálních výdajů – účinnost od 2018
– paušální výdaj 80% je omezen částkou max.1600 tis.Kč, od roku 2018 800 tis. Kč
– paušální výdaj 60% je omezen částkou max. 1200 tis. Kč, od roku 2018 600 tis. Kč
– paušální výdaj 40% je omezen částkou max.800 tis.Kč, od roku 2018 400 tis. Kč
– paušální výdaj 30% je omezen částkou max. 600 tis. Kč, od roku 2018 300 tis. Kč
§7/8 – Pokud poplatník vede PÚ a chce uplatnit paušální výdaje, musí přepočítat své výnosy na příjmy

§7a – daň stanovená paušální částkou – účinnost zpětně od 2017
-úprava spočívající v možnosti využití paušální daně také v případě existence příjmů podle §6 a může mít i zaměstnance

§20/7 – snížení základu daně u veřejně prospěšného poplatníka – účinnost od 2018
-nově snížení základu daně, pokud takto získané prostředky budou použity v následujícím zdaňovacím období k nepodnikatelským činnostem (dříve v následujích 3 letech k činnostem, které nejsou předmětem daně)

§23/3/c/9 – snížení ZD o peněžitý dar na pořízení HM – účinnost zpětně od 2017
– daňová vstupní cena hmotného majetku se snižuje o přijatý peněžitý dar (§29/1)
– přijatý dar na pořízení hmotného majetku je zdanitelný příjem a na základě §23/3/c/9 lze o něj snížit základ daně jak u osob vedoucích účetnictví, tak nově i u osob s daňovou evidencí

§24/2/k – výdaje na PHM vozidla fyzické osoby – účinnost od 2018
-vozidlo v obchodním majetku nebo na leasing – pouze ve výši prokázaných PHM, nelze uplatnit náhradu za spotřebované PHM
– od 2018 také u vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva

§32a/4 – odpisy nehmotného majetku – účinnost zpětně od 2017
-měsíční odpisy stanoveny dosud pevně, nově jako minimální

§35ba – slevy na dani z titulu invalidity – účinnost od 2018
-sleva nebude jako dosud vázána na pobírání invalidního důchodu, ale na přiznání důchodu
-sleva nebude jako dosud vázána jen na předložení průkazu ZTP-P, ale i na přiznání statutu tohoto zdravotního postižení (rozhodnutí)

§35bb – sleva za umístění dítěte – účinnost zpětně od 2017
-výše slevy odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období

§35 c/1 – daňové zvýhodnění na dítě – účinnost zpětně od 2017
pro rok 2017 další zvýšení daňového zvýhodnění, a to na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016
od roku 2017 nově počítání dětí v domácnosti: je-li v jedné společně hospodařící domácnosti „více vyživovaných dětí poplatníka“ (dříve „vyživováno více dětí“), posuzují se společně
Př. druh – družka, každý jedno dítě z předchozího vztahu, jedno společné, celkem 3 děti, ale 2x 1.dítě, 1x 2.dítě.
§35 c/4 – uplatnění daňového bonusu – účinnost od 2018
-daňový bonus může nově uplatnit pouze poplatník z příjmy podle §6 nebo §7 vyššími než šestinásobek minimální mzdy

§35ca – podmínky pro uplatnění slevy podle §35ba/1/b a 35c – zrušeno od r.2018
– pokud za rok 2017 poplatník splní podmínky maximálních paušálních výdajů pro rok 2018, tak podle přechodných ustanovení bude moci uplatnit slevy na děti a manželku – nebude se tedy na něj vztahovat §35ca

§38d – daň vybíraná srážkou u podílů na zisku – účinnost od 2018
-sjednocení pravidel pro odvod srážkové daně jak u výplaty podílů na zisku, tak u výplaty záloh na podíly na zisku (dosud u podílů ke dni výplaty, nejpozději do konce třetího měsíce, v němž bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, u záloh ke dni výplaty – bez tříměsíční lhůty)
-zaveden obecný princip uplatnění srážkové daně i na zálohy – tzn. na každou zálohu se pohlíží jako na samostatný příjem

§38k/4 – daňové prohlášení – účinnost od 2018
od roku 2018 možnost podepisovat daňové prohlášení elektronicky, nový formulář vzor.č.26, buď v papírové podobě, nebo interaktivní formulář, pro roční zúčtování nový formulář vzor č.1, použije se poprvé až v roce 2019 pro roční zúčtování za rok 2018

§38r – lhůta pro stanovení daně v případě vyměřené ztráty – účinnost od 2018
-obecně lhůta pro stanovení daně podle §148 DŘ 3 roky
-v případě vyměřené ztráty se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou může poplatník ztrátu uplatnit – tedy o 5 let (5+3= 8 let)
-nově tato lhůta běží i v případě dodatečného vyměření daně

38zf – zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku – účinnost od 2018
Pokud poplatník podá DPFO současně s žádostí o vrácení přeplatku před uplynutím lhůty, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

Zákon 200/2017 , účinnost od 1.1.2018 :
§35 c/1 – daňové zvýhodnění na dítě
-od roku 2018 zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě – 15204 Kč ročně (o 150 Kč měsíčně , tj. o 1800 Kč ročně)

Daň z přidané hodnoty – změny 2017

Zákon 170/2017, účinnost od 1.7.2017
§4 – základní pojmy
-nová definice nového dopravního prostředku- motorová pozemní vozidla, patří tam i terénní čtyřkolky
-zpřesnění definice obchodního majetku- který slouží osobě povinné k dani a je
touto osobou určen k uskutečňování ekonomických činností
– definice dlouhodobého majetku je podle ZDP, nově tam nyní patří leasingový majetek s povinností odkupu

§4a – definice obratu
– zrušeno stanovení obratu pro společnost a společníka společnosti – všechna ustanovení, která se zabývají společností (bývalé sdružení fyzických osob), se touto novelou ruší

§10 – stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti
-nový odst.2, služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitostí podle předpisu EU (viz. čl.31 nařízení rady EU č. 282/2011)

§11 – místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
-obecně místo ukončení přepravy – řádek 3,43 + KH, úprava je v odst. 2 – speciální postup:
Př. Český plátce pořídí zboží z Německa od plátce na české DIČ, ale zboží bude přepraveno do skladu na Slovensku. MP je ve státě ukončení přepravy – tedy na Slovensku, pokud však česká firma neprokáže, že daň odvedla na Slovensku, musí daň odvést v ČR – nyní podle novely bez nároku na odpočet.

§16 – pořízení zboží z jiného členského státu
-zrušuje se podmínka, že zboží musí být přepraveno z členského státu, kde má sídlo dodavatel

§20a – vznik povinnosti přiznat daň
-odst. 1 (dosud §21/1) – povinnost přiznat daň k DUZP nebo přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve… (§21 nově stanoví pouze DUZP)
-odst. 2 – nově stanoveno, že přijatá úplata se nebude zdaňovat, není-li zdanitelné plnění
ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě
odst. 3 – zdanitelné plnění je známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:
a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a
c) místo plnění

§21 – datum uskutečnění zdanitelného plnění
-odst.1 – DUZP u dodání zboží – dříve dnem dodání podle §13/1 při prodeji podle kupní smlouvy, dnem převzetí v ostatních případech, nyní jen den dodání podle §13/1

– odst.3- DUZP u služeb: a) dnem poskytnutí nebo vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven dříve (zůstává), b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k přenechání věci (zrušeno)

-odst.8 – nově: je-li poskytováno zdanitelné plnění po dobu delší než 12 měsíců, považuje se za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato

§57 – osvobození výchovy a vzdělávání
– nově se bude týkat také poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány státními subjekty, příspěvkovými organizacemi nebo nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež

§66 – osvobození vývozu
-nově vývoz prokáže plátce buď vývozním dokladem, nebo jinými důkazními prostředky (dříve vývozním dokladem, a pouze když nebyl vystaven, tak jinými důkazními prostředky)

§74 – oprava odpočtu daně
-odst. 1 – plátce je povinen provést opravu odpočtu daně ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl o okolnostech pro opravu – nově kdy se dozvědět měl a mohl
– odst.2 – nově se toto bude vztahovat i na odpočet ze zaplacené zálohy, pokud nedojde k uskutečnění plnění a záloha nebude vrácena

§77 – vyrovnání odpočtu
-nově také ve lhůtě 3 roky od pořízení u majetku, který není dlouhodobým majetkem (zboží, materiál, drobný majetek), pokud dojde k jeho ztrátě, zničení nebo zcizení, které není řádně doloženo – ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl…

§78d – úprava odpočtu při dodání dlouhodobého majetku
-nově při dodání dlouhodobého majetku, podléhajícího úpravě odpočtu, se provede ve zdaňovacím období, kdy dojde k dodání, ne v posledním zdaňovacím období za kalendářní rok, jako dosud
Např. fyzická osoba podnikatel prodá auto, u kterého byl uplatněn odpočet, nebo ho přestane používat pro ekonomickou činnost (dodání podle §13/4/a), vždy bude muset odvést DPH na výstupu, a to bez jakékoli lhůty.I když byl krácen odpočet daně na vstupu podle §75, bude se muset odvést DPH v plné výši. Pokud dojde k dodání ve lhůtě pro úpravu odpočtu, může se provést úprava odpočtu.
Př. Plátce pořídil auto za 100000, DPH 20000, u kterého uplatnil odpočet v 1. roce v částečné výši 60%, tedy 12000 Kč . Ve 2.roce vozidlo přestane využívat pro ekonomickou činnost (nebo dojde k prodeji):
– Ve zdaňovacím období, kdy došlo k prodeji nebo vyřazení – odvod DPH na ř. 1, ZD prodejní cena (při prodeji), tržní cena (při vyřazení)
– V posledním daňovém přiznání (nově ve stejném kdy došlo k vyřazení) lze provést jednorázovou úpravu odpočtu:
– 2. rok: ( 20000 x (100%-60%) x 4 ) / 5= +6400 (řádek 60)

§78e – nový, úprava odpočtu při zničení (ztrátě, zcizení) dlouhodobého majetku
-totéž co §77, ale u dlouhodobého majetku, úprava se opět provede ne až v posledním zdaňovacím období, ale kdy jsem se dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl
-lhůta 5 let, u nemovitostí 10 let

§92e – režim přenesení pro stavební a montážní práce
-nově režim přenesení při poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (agenturní zaměstnanci)

§92ea – režim přenesení v ostatních případech
-nově při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

§104 – nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
– nově nebude správce daně tolerovat zahrnutí zdanitelného plnění do aktuálního daňového přiznání v případě, že byl zahájen postup k odstranění pochybností (POP) nebo daňová kontrola a toto plnění se týkalo zdaňovacího období dotčeného POP nebo kontrolou

§106 a – nespolehlivý plátce, nyní nově §106aa – nespolehlivá osoba
-nově při zrušení registrace nespolehlivého plátce se stane tato osoba „nespolehlivou osobou“
-pokud se nespolehlivá osoba znovu zaregistruje jako plátce, stane se automaticky znovu nespolehlivým plátcem
– §106ab – společná ustanovení pro nespolehlivou osobu a nespolehlivého plátce (za jakých okolností mohou žádat o zrušení)

EET od 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 12.12.2017
Zrušení některých ustanovení zákona č. 112/2016 – zákon o EET:
-§5/b + §18/2 – zrušení povinnosti evidovat tržby hrazené platební kartou
– §10/2 – EET ve zjednodušeném režimu – nebude moci stanovit vláda zvláštním nařízením
-§12/4 – tržby trvale vyloučené z EET – nebude moci stanovit vláda zvláštním nařízením
-§20/1/b +§20/2 – zrušení povinnosti evidovat na účtence DIČ fyzické osoby
-§37 – tržby dočasně vyloučené z EET: §37/1/b+c – zrušením části textu zůstávají v dočasně vyloučených tržbách činnosti, které měly jít do 3.fáze EET(od 1.3.2018) a do 4.fáze EET (od 1.6.2018), §37/3 – vláda nebude moci stanovit dočasně vyloučené tržby zvláštním nařízením

Doplňkové činnosti podnikatelů od 1.1.2018
Tržby z činností, které podléhaly EET již v 1. a 2. fázi, nemusely evidovat firmy, u kterých se jednalo o tržby z tzv. minoritní činnosti (viz. metodika GFŘ – platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč za kalendářní rok)

Příklad
Kadeřnice vedle své hlavní činnosti prodává vlasové přípravky, tržby z této činnosti v roce 2016 činily 80 000 Kč a 12 % podílu na celkových tržbách, nemusela zahájit EET ve vztahu k tomuto prodeji ve 2. fázi tj. k 1. 3. 2017. V roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, musí zahájit EET z této činnosti již od 1. 1. 2018.

Doplňkové činnosti neziskovek od 1.1.2018
Na základě zpětné vazby spolků se zvýšil limit pro tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, které nespadají do EET. O tržby z drobné vedlejší činnosti se jedná, pokud tyto tržby nepřekročily v předchozím kalendářním roce:
a) 300 tisíc Kč nebo
b) 5 % z celkových příjmů/výnosů.