Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Daňové změny (2018-2019)

Únor 2019

Daň z příjmu

Zákon 170/2017,účinnost od roku 2018

§7/7 + §9/4 – omezení paušálních výdajů – pouze v DPza 2018
– paušální výdaj 80% je omezen částkou max. 800 tis. Kč
– paušální výdaj 60% je omezen částkou max. 600 tis. Kč
– paušální výdaj 40% je omezen částkou max. 400 tis. Kč
– paušální výdaj 30% je omezen částkou max. 300 tis. Kč
§35ca – podmínky pro uplatnění slevy podle §35ba/1/b a 35c – zrušeno od r.2018 trvale

Přechod z paušálních výdajů (PV) na daňovou evidenci (DE) a obráceně v roce 2018:

V roce předcházejícím změně se musí uplatnit postup podle §23/8/b/2, tedy v daňovém přiznání za rok 2017 upravit základ daně takto:
– zvýšit ZD o neuhrazené pohledávky (ne zaplacené zálohy)
– snížit ZD o neuhrazené závazky (ne přijaté zálohy)
– zvýšit ZD o nespotřebované zásoby (ne drobný majetek do 40 tis.+materiál určený ke spotřebě) – prakticky tedy pouze o pořizovací hodnotu zboží určeného k prodeji

Tato úprava se provede v DP za rok 2017 buď v řádném, nebo dodatečném, v příloze č.1, tabulka E – položky zvyšující a snižující ZD.

Postup v roce 2018:
– úhrada pohledávek – nedaňový příjem (DE i PV)
– prodej zásob – daňový příjem je částka, která přesahuje dodaněnou cenu (DE i PV)
– úhrada závazků – nedaňový výdaj (DE)

Př. V roce 2017 neuhrazené pohledávky 100 tis., neuhrazené závazky 20 tis. – dodatečné DP, zvýšení ZD o 80 tis.- nebude úrok z prodlení, pokud úhrada doplatku bude provedena do termínu podání DP za rok 2018. Musí se podat opravný přehled na SP za rok 2017.Na ZP se opravný přehled za 2017 nepodá, v přehledu za 2018 se zvýší vyměřovací základ o 80 tis.

§35 c/4 – uplatnění daňového bonusu–poprvé v DP za rok 2018
Daňový bonus může nově uplatnit pouze poplatník z příjmy podle §6 nebo §7 vyššími než šestinásobek minimální mzdy

§38k/4 – daňové prohlášení
Od roku 2018 možnost podepisovat daňové prohlášení elektronicky, nový formulář vzor.č.26, buď v papírové podobě, nebo interaktivní formulář, pro roční zúčtování nový formulář vzor č.1, použije se poprvé až v roce 2019 pro roční zúčtování za rok 2018.

§38l/2/f – roční zúčtování
V souvislosti s upřesněním § 35bb byly změněny náležitosti potvrzení, kterým prokazuje zaměstnanec nárok na „školkovné“, toto potvrzení musí obsahovat:jméno vyživovaného dítěte,celkovou výši výdajů, kterou za dané zdaňovací období poplatník vynaložil adatum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů.

Daňový balíček 2019 –účinnost od roku 2020

(Sněmovní tisk 206/2018, senátní tisk 32/2019)

V rámci pozměňovacích návrhů 2 změny, účinné od roku 2019:
§6/4 – příjmy ze závislé činnosti zdaňované zvláštní sazbou – účinnost od následujícího měsíce, kdy zákon vyjde ve sbírce
– zaměstnanec nepodepsal daňové prohlášení
– u dohody o provedení práce max. 10000 Kč za měsíc
– nově u ostatních příjmů mimo dohodu o provedení práce, do částky rozhodné pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění“ (dosud 2500 Kč)

§7/7 + §9/4 – zvýšení limitu paušálních výdajů– účinnost od roku 2019
Opětovné zvýšení limitu maximálních příjmů pro uplatnění plného paušálního výdaje na 2mil.Kč (limit 1 mil. bude tedy použit pouze pro rok 2018)

Další změny s účinností od roku 2020 se týkají implementace směrnice EU ATAD pro boj s daňovými úniky, např.:
§23e,f – Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (úroky nad 80 mil.Kč)
§23g – Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí
§38da – Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
38fa – Zdanění ovládané zahraniční společnosti

Daň z přidané hodnoty

Daňový balíček 2019 – účinnost od následujícího měsíce, kdy zákon vyjde ve sbírce

(Sněmovní tisk 206/2018, senátní tisk 32/2019)

§10i od 1.1.2015 – místo plnění u elektronické a telekomunikační služby, rozhlasového a televizní vysílání
Osobě nepovinné k dani je to místo usazení příjemce.
Pro zdanění se použije zvláštní režim jednoho správního místa, podle kterého osoba povinná k dani přizná plnění poskytnutá v jednotlivých státech EU, a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezičlenské státy, kde byla služba poskytnuta
Od roku 2019 nový odst. 3 – výjimka z výchozího zvláštního pravidla:
Pokud hodnota těchto služeb nepřesáhne 10 000 EUR v daném ani předcházejícím kalendářním roce, pro stanovení místa plnění se nepoužije zvláštní pravidlo podle § 10i, nýbrž základní pravidlo podle § 9 (místo plnění je sídlo poskytovatele)

§13/3/c – dodání zboží
Dodáním zboží se rozumí také přenechání věci k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

§ 15 Poukaz
Listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu za dodánízboží nebo poskytnutí služby ana níž jsou uvedeny alespoň tyto údaje:
1. zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo
2. osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby.
§15a) Jednoúčelový poukaz:
– v okamžiku vydání je známa sazba daně a místo plnění
– plnění je uskutečněno dnem prodeje tohoto poukazu
Pravidla při čerpání jednoúčelového poukazu:
-pokud dodání zboží nebo poskytnutí služby provede poskytovatel poukazu, nejedná se o zdanitelné plnění
-pokud dodání zboží nebo poskytnutí služby provede jiná osoba, než poskytovatel poukazu, jedná se o zdanitelné plnění poskytnuté emitentovi poukazu
§15b) Víceúčelový poukaz:
Jiný než jednoúčelový poukaz (není známa sazba daně nebo místo plnění)
Plnění je uskutečněno dnem čerpání tohoto poukazu u poskytovatele plnění

§21/4/c – DUZP u přefakturace
DUZP – den zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti
s nájmem nemovité věci

§21/8 – DUZP u dlouhodobé služby
Je-li poskytováno zdanitelné plnění po dobu delšínež 12 měsíců, považuje se za uskutečněné nejpozději posledním dnemkaždého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato (platí od 1.7.2017)
Nově – to neplatí:
– pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, ze které vznikla povinnostpřiznat daň
– v případě služby na základě zákona, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát

§31b Souhrnný daňový doklad
Lze vystavit za jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat, ze kterých vznikla povinnost přiznat daň, přijatých v rámci kalendářního měsíce, v němž došlo k
uskutečnění tohoto plnění, pokud se toto plnění uskutečnilo a tyto úplaty se vztahují ke
zdanitelnému plnění, které se poskytuje pro jednu osobu.

§37 Výpočet daně
Daň se vypočte jako
a) součin ceny bez DPH a sazby daně, nebo
b) rozdíl mezi cenou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

§42 Oprava základu daně
Dodavatel:
– opravný daňový doklad při zvýšení ceny (vrubopis) – DUZP je den provedení opravy – v tomto zdaňovacím období odvede daň
– opravný daňový doklad při snížení ceny (dobropis) – DUZP je den provedení opravy (nově od 2019, až dosud DUZP den doručení dokladu)
– nárok na odpočet si může uplatnit nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém vynaložil přiměřené úsilí, aby se tento doklad dostal k příjemci(nově od 2019)
Odběratel (řešeno v §74 – oprava odpočtu daně):
– je povinen provést opravu odpočtu (vrátit původně uplatněnou daň na vstupu)v tom zdaňovacím období, kdy se dozvěděl nebo dozvědět mohl o okolnostech rozhodných pro opravu
Nově se bude provádět oprava základu daně podle §42 také v případě, kdy pohledávka bude zahrnuta do reorganizačního plánu dlužníka.

§46 Oprava základu daně u nedobytné pohledávky
Rozšíření možnosti vrácení daně u nedobytných pohledávek (dosud pouze u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení – §44 zrušen)
Bude platit pro pohledávky vymáhaných v exekučním řízení, insolvenčním řízení nebo v případě smrti dlužníka.
Podmínky pro uplatnění nároku na vrácení podrobně řešeny v §46a až §46g
Úprava odpočtu u dodavatele řešena nově v §74a

§56a – nájem nemovité věci (odložená účinnost od roku 2021)
Plátce se může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci uplatňuje daň (současné znění)
Nově – to neplatí:
-u pronájmu stavby rodinného domu, bytového domu, kde alespoň 60% plochy je tvořeno obytným prostorem, nebo pozemku, jehož součástí je takováto stavba
-u pronájmu obytného prostoru nebo jednotky, která kromě obytného prostoru nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep neb komoru

§76/6 – zálohový koeficient
Pokud na základě dodatečného daňového přiznání dojde ke změně vypořádacího koeficientu za minulý rok, změní se zálohový koeficient od následujícího zdaňovacího období, kdy byla daň vyměřena

§78da – úprava odpočtu
Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla
dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně.
Významnou opravou se rozumí oprava, kdy hodnota veškerých přijatýchzdanitelných plnění vztahující se k této opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč.

§79 – nárok na odpočet při registraci
Při registraci má plátce nárok na odpočet daně u zdanitelného plnění, které pořídil v období 12 měsíců před registrací ake dni registrace je součástí jeho obchodního majetku (zůstává).
Nově – také u zdanitelného plnění, které pořídil v období 60měsíců před registrací, a toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku v období 12 měsíců před registrací

§79a – vrácení odpočtu při zrušení registrace
Odst.2 – u DM ve lhůtě úpravy odpočtu (5,10 let), u zásob v plné částce
Nově – částka snížení nároku na odpočet daně u majetku, který není uveden v odstavci
2 a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného v
období 12 měsíců před zrušením registrace, se vypočte jako součin jedné dvanáctiny uplatněného nároku a počtu měsíců tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.

§104 – časový posun
Odst.1+2 – daň uvedena v jiném zdaňovacím období, než kam patří, a nedojde tím ke snížení daně ve správném období – nebude doměrek, nebude úrok z prodlení
Odst.3+5 – daň uvedena v jiném zdaňovacím období, než kam patří, a dojde tím ke snížení daně ve správném období – nebude doměrek, bude úrok z prodlení (úroky viz. odst. 4,6)
Odst. 7 – režim přenesení uplatněn v jiném zdaňovacím období, než kam patří – nebude doměrek, nebude úrok z prodlení (s výjimkou kráceného nároku na odpočet)