Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Daňové změny (2021)

Březen 2021

Daň z příjmu

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021
Minimální mzda se zvyšuje na částku 15200 Kč (2020 – 14600 Kč)
Dopady na daň z příjmů – návaznost na §35bb (sleva za umístění dítěte), na §35c/4 (omezení uplatnění daňového bonusu) a na §4/1/h (pravidelně vyplácené důchody)

Výše průměrné mzdy pro rok 2021
Průměrná mzda pro rok 2021 se zvyšuje na 35441 Kč (2020 – 34835 Kč).
Dopady na daň z příjmů – návaznost na výpočet daně podle §16, popř. záloh na daň ze závislé činnosti podle §38h (do konce roku 2020 – návaznost na výpočet solidárního zvýšení daně)
Zvýšení rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z částky 3000 Kč na 3500 Kč – uplatňování srážkové daně podle §6/4 ZDP
Dopady na platby soc. a zdrav. OSVČ – min. měsíční záloha zdravotní pojištění-2393 Kč (2020 – 2352 Kč), min. měsíční záloha důchodové zabezpečení – 2588 Kč (2020 –2544 Kč).

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (§136 DŘ)
Pokud podá do 1.4.2021, daň je vyměřena k datu 1.4.2020, i když podá daňový poradce.
Pokud podá od 2.4. do 3.5.2021, musí být v elektronické podobě, daň je vyměřena k datu 3.5.2021, i když podá daňový poradce.
Pokud podá od 4.5. do 1.7.2021, musí být v elektronické podobě + musí podat daňový poradce, daň je vyměřena k datu 1.7.2021.

Lhůty pro podání přehledu OSVČ sociální pojištění za rok 2020
Pokud podá daňové přiznání do 1.4.2021 – přehled podá do 3.5.2021.
Pokud podá daňové přiznání po 1.4.2021 – přehled podá do 1.6.2021.
Pokud podá daňové přiznání daňový poradce po 1.4.2021 – přehled podá do 2.8.2021.
Pokud podá daňové přiznání daňový poradce, uvede se tato skutečnost přímo na přehledu (není třeba oznamovat předem).

Lhůty pro podání přehledu OSVČ zdravotní pojištění za rok 2020
Termín pro podání přehledu 3.5.2021, pokud přiznání podá daňový poradce, termín se prodlužuje do 2.8.2021 (oznámení je potřeba doručit do 30.4.2021)

Změny k 1.1.2021 – probráno v minulých přednáškách:
– Možnost odečtu daňové ztráty v předchozích dvou letech – lze už za rok 2020 (zákon 299/2020)- přednáška říjen 2020
– Prodloužení lhůty pro osvobození tzv. „ostatních nemovitostí“ z pěti na deset let (zák.386/2020) – přednáška říjen 2020
– Zavedení tzv. paušální daně od 1.1.2021 (zákon 540/2020) – přednáška prosinec 2020

 

 

 

Zákon č. 609/2020 účinnost od 1.1.2021

1) Stravenkový paušál

Osvobození u zaměstnance – § 6 odst. 9 písm. b) ZDP
Od daně je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše
70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,

DUN u zaměstnavatele – § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP:
DUN je výdaj na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování.

Vyhláška č. 589/2020:
– stravné v čas. pásmu 5-12 hod. pro rok 2021: min. 91 Kč , max. 108 Kč
– 70 % z maximální částky, tj. z částky 108 Kč činí 75,60 Kč
– pro rok 2021 tedy platí, že DUN je 55 % z hodnoty stravenky nebo příspěvku na stravování, max. však 75,60 Kč.

V případě stravenek je regulace na straně zaměstnavatele, může si dát do DUN pouze 55% z ceny hlavního jídla, max. 70% stravného, u zaměstnance je osvobozeno v jakékoli výši, i když část stravenky bude doplácet zaměstnavatel jako DNN:

Příklad: Hodnota stravenky je 160 Kč. Polovinu hradí zaměstnavatel, polovinu sráží zaměstnanci za mzdy:
Řešení:
FAD nákup stravenky 160,00 :
75,60 527/321 (160×0,55 = 88 – lze jen 75,60)
4,40 528/321
80,00 335/321 … ID – ZVL 331/335

V případě příspěvku na stravování bude ale regulace na straně zaměstnance, bude mít osvobozeno jen do výše 70% stravného, pokud mu dá zaměstnavatel více, bude to pro něj neosvobozený příjem. Pro zaměstnavatele by to ale byl DUN:

Příklad: Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci příspěvek na stravování v max. výši:
Řešení: ID ZVL – příspěvek na stravování 75,60 527/331

 

 

 

2) Změny ve zdanění fyzických osob

Základ daně ze závislé činnosti – §6/12
Dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti .
Do konce roku 2020 – dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.

Zvýšení základní slevy na poplatníka – §35ba/1/a
Základní sleva na poplatníka činí pro rok 2021 27840 Kč (měsíčně 2320 Kč), pro rok 2022 30840 Kč (měsíčně 2570 Kč)
Do konce roku 2020 částka 24840 Kč (měsíčně 2070 Kč)

Příklad – hrubá mzda 15000 Kč – 2020:
soc. pojištění zaměstnavatel 24,8% 3720
zdrav. pojištění zaměstnavatel 9% 1350
daňový základ 20100
záloha na daň 15% 3015
– 2070 (sleva na poplatníka)
výsledná záloha na daň 945

Příklad – hrubá mzda 15000 Kč – 2021:
daňový základ 15000
záloha na daň 15% 2250
– 2320 (sleva na poplatníka)
výsledná záloha na daň 0

Sazba daně – §16
a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a
b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy
Průměrná mzda pro rok 2021 – částka 35441 x 48 = 1701168 Kč

Do konce roku 2020 – sazba daně 15% + solidární zvýšení daně podle §16a (7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a dílčího základu daně podle §7 a 48násobkem průměrné mzdy)

Příklad
Poplatník měl v roce 2020 DZD §7 1000tis. + DZD §9 800 tis. + DPZ §10 200 tis.
Vypočtěte daň z příjmů za rok 2020:

Řešení:
Výpočet daně podle §16:
DZD §7 1000000+ DZD §9 800000 + DZD §10 200000 = 2000000 z toho 15% = 300000 Kč
Solidární zvýšení daně se poplatníka netýká, součet příjmů §6 (0) a dílčího ZD §7 (1000 tis.) je nižší než 48násobek průměrné mzdy), příjmy §9 a §10 se do solidárního zvýšení daně nezapočítávají.

Příklad
Poplatník měl v roce 2021 DZD §7 1000tis. + DZD §9 800 tis. + DPZ §10 200 tis.
Vypočtěte daň z příjmů za rok 2020:

Řešení:
Výpočet daně podle §16:
DZD §7 1000000+ DZD §9 800000 + DZD §10 200000 = 2000000 z toho:
Sazba daně 15% : 1701168 x 0,15 = 255175,20 Kč
Sazba daně 23% : 298832 x 0,23 = 68731,36 Kč
Daň se vypočte jako součet součinů příslušné části základu daně:
255175,20 + 68731,36 = 323906,56 zaokrouhleno na celé Kč nahoru 323907 Kč

Zálohy na daň ze závislé činnosti – §38h
Sazba zálohy činí 15 % pro část základu do výše 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu přesahující 4násobek průměrné mzdy.
Průměrná mzda pro rok 2021 – částka 35441 x 4 = 141764 Kč
Do konce roku 2020 – sazba daně 15% + solidární zvýšení daně u zálohy podle §38ha (7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a 4násobkem průměrné mzdy – zrušeno)

Příklad – hrubá mzda 150000 Kč – 2021:
daňový základ 150000
záloha na daň 15% : 141764 x 0,15 = 21264,40
záloha na daň 23% : 8236 x 0,23 = 1894,28
Záloha na daň celkem se vypočte jako součet součinů příslušné části základu daně:
21264,40 + 1894,28 = 23158,68 = 23159 Kč

Daňový bonus §35c/3
Je-li nárok na daňové zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Do konce roku 2020 omezeným částkou 60300 Kč ročně, od 1.1.2021 bez omezení. Měsíční daňový bonus stanovený §35d/4 ve výši 5025 Kč zůstává i v roce 2021.
Příklad
Poplatník vyživuje 4 děti, daňové zvýhodnění uplatňuje u svého zaměstnavatele, celková měsíční sleva činí:
1267 (1.dítě)+1617(2.dítě)+2017(3.dítě)+2017(4. dítě)= 6918 Kč – max. 5025 Kč, ročně 5025×12 = 60300 Kč.
Roční výpočet daňového zvýhodnění od 1.1.2021 (roční zúčtování, daňové přiznání):
15204 (1.dítě)+19404(2.dítě)+24204(3.dítě)+24204(4. dítě)= 83016 Kč

3) Změny týkající se hmotného a nehmotného majetku

Zvýšení limitu pro dlouhodobý HM §26
Pro hmotný majetek (§26) a technické zhodnocení hmotného majetku (§33) se zvyšuje limit pro vstupní cenu z částky 40000 Kč, na částku 80000 Kč.
Dle přechodných ustanovení lze použít již za rok 2020.
U technického zhodnocení dříve pořízeného majetku se bude aplikovat limit 40 tis., bude se tedy postupovat podle starého znění zákona.
Př.
Hmotný majetek pořízen 2019, v ceně 100000 Kč, odpisová skupina 2, rovnoměrný odpis. Technické zhodnocení 50000 Kč v roce 2021:
– Daňový odpis 2019 : 11000 Kč (11%)
– Daňový odpis 2020: 22250 Kč (22,25%)
– Daňový odpis 2021: 30000 Kč (20% ze zvýšené VC 150000 Kč)
– Daňový odpis 2022: 30000 Kč (20% ze zvýšené VC 150000 Kč)
– Daňový odpis 2023: 30000 Kč (20% ze zvýšené VC 150000 Kč)
– Daňový odpis 2024: 26750 Kč (zbytek – odpisy se prodlouží o 1 rok)
Př.
Hmotný majetek pořízen 2020, v ceně 100000 Kč, odpisová skupina 2, rovnoměrný odpis. Technické zhodnocení 50000 Kč v roce 2021:
– Daňový odpis 2020 : 11000 Kč (11%)
– Daňový odpis 2021: 22250 Kč (22,25%)
– Daňový odpis 2022: 22250 Kč (22,25%)
– Daňový odpis 2023: 22250 Kč (22,25%)
– Daňový odpis 2024: 22250 Kč (22,25%)
Technické zhodnocení v roce 2021 ve výši 50 tis. Kč bude daňovým výdajem roku 2021.

V případě technického zhodnocení již odepsaného majetku, u kterého byla aplikována vstupní cena 40 tis. Kč, bude u jeho technického zhodnocení stanoven také limit 40 tis. Kč. Toto technické zhodnocení se bude odepisovat jako samostatný majetek ve stejné odpisové skupině.
Také u drobného majetku, pořízeného do konce roku 2019, pokud dojde k jeho TZ nad limit 40 tis. Kč, bude se odepisovat jako samostatný majetek ve stejné odpisové skupině.
Kdežto u drobného majetku pořízeného od roku 2020 bude limit 80 tis. Kč, a tedy i u jeho TZ se bude posuzovat limit ve výši 80 tis. Kč.

Mimořádné odpisy §30a
a)Hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny, pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 může poplatník odepsat rovnoměrně za 12 měsíců.
Př.
Počítač vstupní cena 84000 Kč, pořízený v říjnu 2020:
– Měsíční odpis 7000 Kč (84000 :12)
– Daňový odpis 2020 = 14000 Kč (7000 x 2 měsíce)
– Daňový odpis 2021 = 70000 Kč (7000 x 10 měsíců)
b)Hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny, pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 může poplatník odepsat za 24 měsíců, z toho za prvních 12 měsíců rovnoměrně 60% vstupní ceny, za dalších 12 měsíců pak rovnoměrně 40% vstupní ceny.
Př.
Automobil vstupní cena 150000 Kč, pořízený v říjnu 2020:
– Měsíční odpis prvních 12 měsíců: 150000 x 0,6 = 90000 : 12 = 7500
– Měsíční odpis dalších 12 měsíců: 150000 x 0,4 = 60000 : 12 = 5000
– Daňový odpis 2020 = 15000 Kč (7500 x 2 měsíce)
– Daňový odpis 2021 = 85000 Kč (7500 x 10 měsíců + 5000 x 2 měsíce)
– Daňový odpis 2022 = 50000 Kč (5000 x 10 měsíce)
Poplatník musí být 1. odpisovatelem, odpisování se musí zahájit následující měsíc po pořízení, odpisy se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Nehmotný majetek:
a) Nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019, pokud jeho vstupní cena byla vyšší než 60 tis. Kč, nebo jeho technické zhodnocení, pokud jeho hodnota bude vyšší než 40 tis. Kč, se uplatní postup podle §32a zákona o daních z příjmů, platného do konce roku 2020 – měsíční daňové odpisy:
– audiovizuální dílo 18 měsíců
– software rovnoměrně po dobu 36 měsíců
– ostatní nehmotný majetek rovnoměrně 72 měsíců

Př.
Software pořízený v říjnu 2019, vstupní cena 144000 Kč, účetní odpisy stanoveny ve výši daňových odpisů. Výpočet daňových odpisů:
– Měsíční odpisy: 144000 : 36 = 4000 Kč
– Odpisy 2019: 4000 x 2 měsíce = 8000 Kč
– Odpisy 2020: 4000 x 12 měsíců = 48000 Kč
– Odpisy 2021: 4000 x 12 měsíců = 48000 Kč
– Odpisy 2022: 4000 x 10 měsíců = 40000 Kč

b)Nehmotný majetek pořízený od roku 2020 – zákon o daních z příjmů odpisy nehmotného majetku neřeší (§32a zrušen), hranici pro vstupní cenu určují účetní předpisy, účetní odpisy jsou současně daňově uznatelným nákladem.
Př.
Software pořízený v říjnu 2020, vstupní cena 144000 Kč, doba odpisování stanovena dle účetních předpisů na dva roky, limit pro vstupní cenu 100 tis. Kč. Výpočet účetních odpisů:
– Měsíční odpisy: 144000 : 24 = 6000 Kč
– Odpisy 2020: 6000 x 2 měsíce = 12000 Kč
– Odpisy 2021: 6000 x 12 měsíců = 72000 Kč
– Odpisy 2022: 6000 x 10 měsíců = 60000 Kč
Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, nehmotný majetek neodepisují – je pro ně výdajem.

4) Další změny zákon 609/2020:

Dary v souvislosti s Covid
Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté od 1.3. 2020 do 31.12. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8. Pokud poplatník tento výdaj uplatní, nelze související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně ani položku snižující základ daně.
Bod 6 přechodných ustanovení – zákon č. 609/2020

Oznámení osvobozených příjmů vyplácených nerezidentům §38da
Od 1.4.2019 také v případě výplaty příjmů, které nejsou zdaněny srážkovou daní z důvodu, že se jedná o příjmy osvobozené, nově pouze jednou ročně (do konce ledna následujícího roku), limit zvýšen z dosavadních 100 000 Kč na 300 000 Kč za kalendářní měsíc.

Možnost zveřejnit účetní závěrku v OR prostřednictvím daňového přiznání
Novela zákona o účetnictví §21/b/2, dle přechodných ustanovení poprvé až za účetní období, které započalo nejdříve 1.1.2021 a skončilo nejdříve 31.12.2021.
Novela ZoÚ je součástí zákona č. 609/2020

Daň z nemovitých věcí §12
Místní koeficient může být stanoven i pro část obce (obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.)
Koeficient na jedno desetinné místo v rozmezí 1,1 až 5 (v § 12 se slova „ve výši 2, 3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo“).
Z hlediska druhu pozemku je rozhodující stav uvedený v katastru nikoliv skutečné využití pozemku (nový §12e)
Novela Zákona o dani z nemovitých věcí je součástí zákona č. 609/2020

Připravované změny v daňové podpoře produktů na stáří:

a) Sněmovní tisk 882/2020 (Ano, ČSSD, Piráti)
Zúžení možnosti daňově podporovaného produktu na stáří – zrušení životního pojištění.
§6/9/p – příspěvek na penzijní pojištění a penzijní připojištění celkem do 50 tis. Kč, příspěvek na životní pojištění zrušeno
§15/5 – příspěvek na penzijní pojištění a penzijní připojištění celkem do 48 tis. Kč, příspěvek na životní pojištění zrušeno, staré smlouvy by doběhly postaru

b) Sněmovní tisk 993/2020 (vládní návrh)
Naopak rozšíření možnosti daňově podporovaného produktu na stáří o tzv. „Účet dlouhodobých investic“, limit 50 tis. zaměstnavatel a 48 tis. poplatník zůstává zachován.

Nový §15a
Produkt spoření na stáří
(1) Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
d) soukromé životní pojištění a
e) účet dlouhodobých investic a obdobný účet vedený osobou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor oprávněnou vést příslušnou evidenci investičních nástrojů nebo oprávněnou přijímat vklady od veřejnosti.

Nový §15b
Daňová podpora produktu spoření na stáří
(1) Produkt spoření na stáří je daňově podporovaný, pokud
a) je sjednáno nebo jinak určeno, že výplata prostředků a plnění z tohoto produktu plynou pouze poplatníkovi, který produkt sjednal, a současně
b) výplata prostředků a plnění z tohoto produktu jsou umožněny pouze po 60 kalendářních měsících od vzniku produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu – nový §193 – účet dlouhodobých investic

 

 

Daň z přidané hodnoty

Změny 2020:

Zákon č. 256/2019 – účinnost od 1.5.2020
Přeřazení některých služeb a zboží do 10% sazby – např. vodné, stočné, stravovací služby a podávání nápojů (kromě tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo), služby čištění vnitřních prostor a oken v domácnostech, domácí péče o děti, staré a zdravotně postižené občany, drobné opravy obuvi a kožených výrobků, oděvů a textilních výrobků, opravy jízdních kol, kadeřnické služby, pitná voda (z vodovodu), e-knihy.

Zákon č. 299/2020 – účinnost od 1.7.2020
Přeřazení některých služeb do 10% sazby – ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce (např. fotbalová či hokejová utkání, kina a divadla), využívání sportovních zařízení (např. fitcentra) a osobní dopravu lyžařskými vleky (čistě covidová novela)

Zákon č. 343/2020 – účinnost od 1.9.2020
Implementace nařízení Rady EU 2018/1912 ze dne 4.12.2018 (tzv. „Rychlé záplaty“)
Základní změny:
1) přiřazení přepravy u tzv. „řetězových obchodů“
2) prodej zboží do JČS v „režimu skladu“ (přemístění zboží do JČS)
3) prokazování osvobození při dodání zboží do JČS
(podrobně viz. přednáška říjen 2020)

Změny 2021:

1) Uplatnění DPH u obchodů s Velkou Británií od 1.1.2021

V případě obchodu se zbožím se bude postupovat stejně, jako u jakékoli jiné zahraniční země:
– dovoz (§23), řádek 7,8
– vývoz (§66), řádek 22

V případě služeb se bude postupovat stejně, jako u jakékoli jiné zahraniční země:
– přijetí služby řádek 12,13, místo plnění dle §9/1 v sídle příjemce služby
– poskytnutí služby řádek 26, pokud bude místo plnění dle §9/1 v sídle příjemce služby, nebo řádek 1,2, pokud bude místo plnění dle §9/2 v sídle poskytovatele služby (výjimky – služby dle §10 – 10i)

Výjimku budou tvořit pouze obchody se zbožím mezi ČR a Severním Irskem, které bude mít minimálně do konce roku 2024 z tohoto titulu postavení členské země EU – předčíslí VAT bude XI. Na služby se tato výjimka nevztahuje, u služeb tedy bude uplatňován zahraniční princip.

2) Nájem nemovité věci §56a (zákon č. 80/2019)

Od 1.1.2021 nelze zdaňovat nájem plátci DPH, pokud se bude jednat o:
-stavbu rodinného domu, bytového domu, kde alespoň 60% plochy je tvořeno obytným prostorem, nebo pozemku, jehož součástí je takováto stavba
-obytný prostor nebo jednotku, která kromě obytného prostoru nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep neb komoru.

3) Prodej zboží na dálku (sněmovní tisk č. 867/2020) – pravděpodobná účinnost od 1.7.2021, nebo později

Osvobození od daně při dovozu zboží §71
Zrušení osvobození dovozu zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR (§71/3/a), u tohoto zboží zvláštní režim zdanění
Pro výběr daně u dovezeného zboží s hodnotou nižší než nebo rovnou 150 EUR budou zavedeny dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy:
1) dovozní režim jednoho správního místa, při dovozu zboží se uplatní osvobození od daně a daň při prodeji tohoto dovezeného zboží bude přiznána v rámci daného zvláštního režimu.
2) nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – bude uplatněn pouze u osob, které budou držitelem zvláštního povolení pro tyto účely. Zjednodušením je odvod daně v rámci zvláštního doplňkového celního prohlášení za kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny případy dovozu.

Místo plnění při zasílání zboží §8 – dosud
Zasílání zboží:
– dodání zboží osobou povinnou k dani z jiného členského státu do ČR osobám nepovinným k dani (do 1140000 Kč za rok – místo plnění v zemi dodavatele, nad 1140000 Kč za rok – místo plnění v ČR – dodavatel se musí zaregistrovat v ČR a odvádět daň zde )
– dodání zboží z ČR osobou povinnou k dani do jiného členského státu osobám nepovinným k dani (do limitu stanoveného tímto státem – místo plnění v ČR, nad limit – registrace v členském státě a odvod daně tam ) – nad limit – řádek 24
– zasílání zboží podléhajícího spotřební dani – registrace ihned, bez limitu
– limity v jiných státech – buď 35000 EUR, nebo 100000 EUR, jsou v poučení k DP

Místo plnění při prodeji zboží na dálku §8 – nově od 1.7. 2021 (1.1.2022?)
Prodej zboží na dálku (§4/9) – dříve zasílání zboží (osoba povinná k dani z jednoho členského státu zasílá zboží osobě nepovinné k dani do jiného členského státu)
-místo plnění je do limitu 10 tis. EUR ročně za kalendářní rok a rok předcházející sídlo dodavatele, při překročení tohoto limitu je místo plnění místo usazení příjemce
-pro zdanění se použije zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS), daň se odvede
v Eurech a převede se jednotlivým státům, kterým náleží

 

 

 

 

 

 

Aktuální „koronavirová“ opatření

1) Prominutí zálohy OSVČ na pojistné v minimální výši za březen až srpen 2020 – řešeno podrobně v přednášce říjen 2020. V současné době již jsou přístupné přehledy za rok 2020 na soc. a zdrav., které zohledňují toto prominutí.
2) Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky s.r.o. a „dohodáře“ pokračuje, nárok lze uplatnit zatím za období od 5.10.2020 do 23.1.2021. Náleží podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení ve výši 500 Kč. Tato činnost musí být současně v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.
3) Pokračování programů Antivirus – podrobně https://www.mpsv.cz/antivirus
4) Pokračování programů Covid:
– Covid nájemné – podrobně https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/,
– Covid gastro – podrobně https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny–258742/
– Covid kultura – podrobně https://www.mpo.cz/kultura
– Covid ubytování II – https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-ubytovani-ii

Aktuální prominutí sankcí

1) finanční zpravodaj č. 38/2020:
– prominutí úroku z prodlení při platbě DPH za období 9/2020 – 3/2021 a prominutí úroku z prodlení při platbě silniční daně za rok 2020 při zaplacení do 16.8.2021
– prominutí platby zálohy na silniční daň splatné do 15.4.2021
– pokud převážná část příjmů daňového subjektu pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z činností, které byly v období od 22. 10.2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny, a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně
– dále prominutí úroku z posečkané částky za období od 1.1. do 16.8.2021
– dále prominutí správních poplatků od 1.1. do 16.8.2021 – všem daňovým subjektům
2) finanční zpravodaj č. 3/2021:
– prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k silniční dani
– prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z nemovitostí
– do 1.4.2021, pro všechny daňové subjekty