Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Daňové změny (2022)

Srpen 2022

Daň z příjmu

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022
Minimální mzda se zvyšuje na částku 16200 Kč (2021 – 15200 Kč)
Dopady na daň z příjmů – návaznost na §35bb (sleva za umístění dítěte), na §35c/4 (omezení uplatnění daňového bonusu) a na §4/1/h (pravidelně vyplácené důchody)

Výše průměrné mzdy pro rok 2022
Průměrná mzda pro rok 2022 se zvyšuje na 38911 Kč (2021 – 35441 Kč).
Dopady na daň z příjmů – návaznost na výpočet daně podle §16, popř. záloh na daň ze závislé činnosti podle §38h

Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zůstává 3500 Kč – uplatňování srážkové daně podle §6/4 ZDP

Dopady na platby soc. a zdrav. OSVČ – min. měsíční záloha zdravotní pojištění-2627 Kč (2021 – 2393 Kč), min. měsíční záloha důchodové zabezpečení – 2841 Kč (2021 –2588 Kč).

OSVČ v paušálním režimu platí v roce 2022 měsíční zálohu ve výši 5994 Kč počínaje zálohami za leden 2022 (platby 2021 5469 Kč).

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (§136 DŘ)
Pokud podá do 1.4., daň je vyměřena k datu 1.4., i když podá daňový poradce.
Pokud podá od 2.4. do 2.5., musí být v elektronické podobě, daň je vyměřena k datu 2.5., pokud podá daňový subjekt, daň je vyměřena k 1.7., pokud podá daňový poradce.
Pokud podá od 3.5. do 1.7., musí být v elektronické podobě, musí podat daňový poradce, daň je vyměřena k datu 1.7.2021.

Zákon č. 299/2020 –účinnost od 1.7.2020

Odečet daňové ztráty §34/1 ZDP
Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu buď ve dvou letech předcházejících vyměření ztráty (nově), nebo v 5 letech následujících po vyměření ztráty (dosud). Pro uplatnění ztráty ve dvou předchozích letech platí maximální limit 30 mil. Kč (nově)

Poprvé lze aplikovat na ztrátu za rok 2020. Dodatečné daňové přiznání lze podat podle §141 DŘ ve lhůtě pro stanovení daně. V roce 2022 tedy bude možné ještě podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 a uplatnit v něm daňovou ztrátu za rok 2020.

Poplatník se může vzdát práva uplatnit daňovou ztrátu v 5 následujících letech, pokud tak učiní ve vztahu k celé daňové ztrátě a současně pro všech pět zdaňovacích období následujících po období, za které je ztráta stanovena (§34/1 nově)

Zákon č. 386/2020 –účinnost od 1.1.2021

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí – §4/1/b ZDP
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu 10let (dosud 5 let). V případě nedodržení této lhůty lze osvobození použít, pokud poplatník použije prodejem získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.
Dle přechodných ustanovení tohoto zákona se v případě prodeje nemovitosti pořízené před 1.1.2021 bude postupovat podle znění §4/1/b ZDP platného do 31.12.2020.

Nově parametry osvobození v případě použití prodejem získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby: nejdříve jeden kalendářní rok před prodejem nebo nejpozději do konce jednoho kalendářního roku po prodeji, termín pro oznámení do termínu podání DPFO za rok, kdy obdržel příjem. (§4b – definice bytové potřeby)

Např. prodá v roce 2022 a může použít osvobození pokud koupil po 1.1.2021 – varianty:
a) Použije peněžní prostředky 2022 nebo použil 2021 – má osvobozené, musí oznámit do 1.4.2023
b) Chystá se použít peněžní prostředky až 2023 – oznámí do 1.4.2023, pokud nepoužije, jedná se zdanitelný příjem roku 2023 podle §10

Zákon č. 609/2020 účinnost od 1.1.2021

1) Stravenkový paušál
Vyhláška č. 511/2021 z prosince 2021:
– stravné v čas. pásmu 5-12 hod. pro rok 2022: min.99 Kč , max. 118 Kč
– 70 % z maximální částky, tj. z částky 118 Kč činí 82,60 Kč
– pro rok 2022 tedy platí, že DUN je 55 % z hodnoty stravenky, max. však 82,60 Kč, nebo peněžitý příspěvek na stravování (zvýšení o 7 Kč oproti roku 2021)

2) Změny ve zdanění fyzických osob

Zvýšení základní slevy na poplatníka – §35ba/1/a
Základní sleva na poplatníka činí pro rok 2021 27840 Kč (měsíčně 2320 Kč), pro rok 2022 30840 Kč (měsíčně 2570 Kč)

Sazba daně – §16
a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a
b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy
Průměrná mzda pro rok 2021 – částka 35441 x 48 = 1701168 Kč
Průměrná mzda pro rok 2022 – částka 38911 x 48 = 1867728 Kč

Zálohy na daň ze závislé činnosti – §38h
Sazba zálohy činí 15 % pro část základu dovýše 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu přesahující 4násobek průměrné mzdy.
Průměrná mzda pro rok 2022 – částka 38911 x 4 = 155644 Kč

Daňový bonus §35c/3
Do konce roku 2020 omezení maximální částkou 60300 Kč ročně, 5025 Kč měsíčně (§35d/4). Od 1.1.2021 bez omezení roční částkou 60300 Kč, od 1.1.2022 bez omezení měsíční částkou 5025 Kč (zákon č. 285/2021)

3) Změny týkající se hmotného a nehmotného majetku

Zvýšení limitu pro dlouhodobý HM §26
Pro hmotný majetek (§26) se zvyšuje od 1.1.2021 limit pro vstupní cenu z částky 40tis. Kč, na částku 80tis. Kč. Dle přechodných ustanovení se dalo použít již za rok 2020.

Postup od roku 2021:
Př.
Poplatník vede daňovou evidenci. V roce 2021 pořídil počítač v ceně 60000 Kč.
Počítač není z pohledu ZDP hmotným majetkem, poplatník ho uplatní ve výdajích jako daňově uznatelný náklad

Př.
Poplatník vede účetnictví. Pro rok 2021 si stanovil v účetní směrnici hranici pro vstupní cenu dlouhodobého majetku 40 tis. Kč. V roce 2021 pořídil počítač v ceně 60000 Kč.
Počítač je z pohledu účetnictví hmotným majetkem, není ale hmotným majetkem z pohledu ZDP, do daňových výdajů půjdou účetní odpisy

Př.
Poplatník vede účetnictví. Pro rok 2021 si stanovil v účetní směrnici hranici pro vstupní cenu dlouhodobého majetku 80 tis. Kč. V roce 2021 pořídil počítač v ceně 60000 Kč.
Počítač není hmotným majetkem ani z pohledu účetnictví, ani z pohledu ZDP, bude se účtovat jako drobný majetek do nákladů (účet 501) jako daňově uznatelný náklad

Postup v roce 2020:
Př.
Poplatník vede daňovou evidenci. V roce 2020 pořídil počítač v ceně 60000 Kč.
Pro daňové uplatnění počítače mohl zvolit 2 varianty:
a) Počítač považoval za hmotný majetek z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů uplatnildaňové odpisy
b) Počítač nepovažoval za hmotný majetek z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů uplatnilcelou pořizovací cenu

Př.
Poplatník vede účetnictví. Pro rok 2020 měl stanovenou dle účetní směrnice hranici pro vstupní cenu dlouhodobého majetku 40 tis. Kč. V roce 2020 pořídil počítač v ceně 60000 Kč.
Pro daňové uplatnění počítače mohl zvolit 2 varianty:
c) Počítač bude považovat za hmotný majetek z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů půjdou daňové odpisy
d) Počítač nebude považovat za hmotný majetek z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů půjdou účetní odpisy

Varianta se zvýšením hranice pro vstupní cenu majetku na 80 tis. Kč pro rok 2020 z pohledu finanční správy bude těžko obhajitelná, účetní směrnice se nemůže stanovit zpětně, musela by se stanovit k 1.1.2020, kdy k tomu účetní jednotka uvede smysluplný důvod.

Zvýšení limitu technického zhodnocení (TZ) hmotného majetku (§33)
Pro hmotný majetek (§26) se zvyšuje limit TZ z částky 40tis. Kč na částku 80 tis. Kč. Dle přechodných ustanovení se dalo použít již za rok 2020.

Postup v roce 2021:
Př.
Poplatník vede daňovou evidenci. V roce 2021 provedl TZ počítače v ceně 60000 Kč.
Výdaj nebude považovat za TZ z pohledu ZDP, do daňových výdajů půjde celá částka TZ

Př.
Poplatník vede účetnictví. Pro rok 2021 si stanovil v účetní směrnici hranici pro vstupní cenu dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení 80 tis. Kč. V roce 2021 pořídil TZ počítače v ceně 60000 Kč.
Výdaj nebude považovat za TZ z pohledu ZDP, do daňových výdajů půjde celá částka TZ.

Např. Počítač vstupní cena 100 tis., TZ 60 tis. 2021 – 2. rok odepisování, rovnoměrný odpis, účetní odpisy= daňovým odpisům:
– Účetní (daňový) odpis 2020 : 20000 Kč
– Účetní (daňový) odpis 2021: 40000 Kč
– Účetní (daňový) odpis 2022: 40000 Kč
– TZ v částce 60 tis. Kč bude zaúčtováno v roce 2021 do nákladů jak DUN

Postup v roce 2020:
Př.
Poplatník vede daňovou evidenci. V roce 2020 provedl TZ počítače v ceně 60000 Kč.
Pro daňové uplatnění TZ mohl zvolit 2 varianty:
a) Výdaj bude považovat za TZ majetku z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů půjdou daňové odpisy ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny
b) Výdaj nebude považovat za TZ majetku z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů půjde celá částka TZ

Př.
Poplatník vede účetnictví. Pro rok 2020 měl stanovenou dle účetní směrnice hranici pro vstupní cenu dlouhodobého majetku a TZ 40 tis. Kč. V roce 2020 pořídil TZ počítače v ceně 60000 Kč.
Pro daňové uplatnění TZ mohl zvolit 2 varianty:
a) Výdaj bude považovat za TZ majetku z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů půjdou daňové odpisy ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny

Např. Počítač vstupní cena 100 tis., TZ 60 tis. 2020 – 2. rok odepisování, rovnoměrný odpis, účetní odpisy stanovené ve výši daňových odpisů:
– Účetní (daňový) odpis 2019 :20000 Kč (20%)
– Účetní (daňový) odpis 2020: 53328 Kč (33,33% ze zvýšené VC 160000 Kč)
– Účetní (daňový) odpis 2021: 53328 Kč (33,33% ze zvýšené VC 160000 Kč)
– Účetní (daňový) odpis 2022: 33344 Kč (zbytek – odpisy se prodlouží o 1 rok)

b) Výdaj nebude považovat za TZ majetku z pohledu ZDP, v tom případě do daňových výdajů půjde celá částka TZ, v účetnictví ale musí účtovat o zvýšení vstupní ceny – TZ se zaúčtuje na 022, účetní odpisy pak nebudou odpovídat daňovým odpisům

Např. Počítač vstupní cena 100 tis., TZ 60 tis. 2020 – 2. rok odepisování, rovnoměrný odpis, účetní odpisy stanovené např. rovnoměrně na 3 roky:
– Účetní odpis 2019 :20000 Kč (daňový odpis 20000 Kč)
– Účetní odpis 2020:70000 Kč (daňový odpis 40000 Kč)
– Účetní odpis 2021:70000 Kč (daňový odpis 40000 Kč)
– Účetní odpis 2022:0 Kč (daňový odpis 0)
– DPPO 2020 – řádek 112 by se jako výdaj podle §23/3/c/2 uplatnila částka 60 tis. Kč
– V letech 2020-2021 by se musel zohlednit rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Mimořádné odpisy §30a
a)Hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny, pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 může poplatník odepsat rovnoměrně za 12 měsíců.
b)Hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny, pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 může poplatník odepsat za 24 měsíců, z toho za prvních 12 měsíců rovnoměrně 60% vstupní ceny, za dalších 12 měsíců pak rovnoměrně 40% vstupní ceny.
Poplatník musí být 1. odpisovatelem, odpisování se musí zahájit následující měsíc po pořízení, odpisy se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Nehmotný majetek:
a) Nehmotný majetek pořízený do konce roku 2020, pokud jeho vstupní cena byla vyšší než 60 tis. Kč, nebo jeho technické zhodnocení, pokud jeho hodnota bude i v budoucnu vyšší než 40 tis. Kč, se uplatní postup podle §32a zákona o daních z příjmů, platného do konce roku 2020 – měsíční daňové odpisy:
– audiovizuální dílo 18 měsíců, software rovnoměrně po dobu 36 měsíců, ostatní nehmotný majetek rovnoměrně 72 měsíců
b)Nehmotný majetek pořízený od roku 2021- zákon o daních z příjmů odpisy nehmotného majetku neřeší (§32a zrušen), hranici pro vstupní cenu určují účetní předpisy, účetní odpisy jsou současně daňově uznatelným nákladem. Stejně tak si účetní jednotka stanovuje hranici pro technické zhodnocení nehmotného majetku.
Postup platný od roku 2021 bylo možné uplatnit i za rok 2020, pokud stanovené účetní odpisy v tomto roce byly odlišné od daňových odpisů podle §32a ZDP, daly se účetní odpisy uplatnit jako daňově uznatelný náklad už v roce 2020.
Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, nehmotný majetek neodepisují – je pro ně výdajem, a bylo tomu tak i v minulosti.

Možnost zveřejnit účetní závěrku v OR prostřednictvím daňového přiznání
Novela zákona o účetnictví §21/b/2, dle přechodných ustanovení poprvé až za účetní období, které započalo nejdříve 1.1.2021 a skončilo nejdříve 31.12.2021.

Další změny ZDP v průběhu roku 2021:

1) Zákon č. 39/2021
Zvýšení limitu pro odpočet darů u FO z 15% na 30% ze ZD (§15/1) pro rok 2020,2021, u PO z 10% na 30% ze ZD (§20/8) pro zdaňovací období od 1.3.2020 do 28.2.2022

2) Zákon č. 285/2021
Zvýšení daňového zvýhodnění pro rok 2021:
• na druhé dítě, kdy se roční částka zvýšila o 2 916 Kč, a to z 19 404 Kč na 22 320 Kč
• na třetí a každé další dítě, pro které se roční částka zvýšila dokonce o 3 636 Kč, a to z 24 204 Kč na 27 840 Kč.
Daňové zvýhodnění na první dítě (ve výši 15 204 Kč ročně) zůstává nezměněno.

Pro fyzické osoby, které nejsou zaměstnanci, se zvýšení projeví v rámci daňového přiznání za rok 2021, ve kterém si budou nárok na daňové zvýhodnění za rok 2021 uplatňovat.
Pro zaměstnance se aplikuje zvýšení částek až od ledna 2022 (tedy poprvé v lednové mzdě).
Zvýšení za rok 2021 se uplatní buď pomocí ročního zúčtování daně, nebo si zaměstnanec může daňové přiznání za rok 2021 podat sám.

Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 80/2019 – účinnost od 1.1.2021
§56a – nájem nemovité věci
Plátce nemůže zdaňovat dobrovolně pronájem plátci a musí vždy uplatnit osvobození:
-u pronájmu stavby rodinného domu, bytového domu, kde alespoň 60% plochy je tvořeno obytným prostorem, nebo pozemku, jehož součástí je takováto stavba
-u pronájmu obytného prostoru nebo jednotky, která kromě obytného prostoru nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep neb komoru

Zákon č. 343/2020 – účinnost od 1.9.2020
Implementace nařízení Rady EU 2018/1912 ze dne 4.12.2018 (tzv. „Rychlé záplaty“)

Základní změny:
1) přiřazení přepravy u tzv. „řetězových obchodů“
2) prodej zboží do JČS v „režimu skladu“ (přemístění zboží do JČS)
3) prokazování osvobození při dodání zboží do JČS

Zvláštní režim pro cestovní službu §89 – odložená účinnost od 1.1.2022
Změny spočívají ve zrušení možnosti výpočtu daně z přirážky souhrnně za celé zdaňovací období a zavedení zdanění záloh přijatých za poskytnutou cestovní službu.
Informace GFŘ Č. j. 67743/21/7100-20116-050701.

Uplatnění DPH u obchodů s Velkou Británií od 1.1.2021
V případě obchodu se zbožím postup stejný, jako u jakékoli jiné zahraniční země (dovoz – řádek 7,8, vývoz – řádek 22)
V případě služeb postup stejný, jako u jakékoli jiné zahraniční země (přijetí služby řádek 12,13, poskytnutí služby řádek 26, pokud bude místo plnění dle §9/1 v sídle příjemce služby, nebo řádek 1,2, pokud bude místo plnění dle §9/2 v sídle poskytovatele služby)
Výjimku tvoří pouze obchody se zbožím mezi ČR a Severním Irskem, které bude mít minimálně do konce roku 2024 z tohoto titulu postavení členské země EU – předčíslí VAT je XI. Na služby se tato výjimka nevztahuje, u služeb tedy bude uplatňován zahraniční princip.

Zákon č. 355/2021 – účinnost od 1.10.2021

Místo plnění při zasílání zboží §8 – do 30.6.2021
Zasílání zboží – osoba povinná k dani z jednoho členského státu dodává zboží osobě nepovinné k dani do jiného členského státu, přepravu zajišťuje dodavatel.
Místo plnění je do limitu, stanoveného členským státem, kde byla ukončena přeprava, sídlo dodavatele, při překročení limitu se místo plnění přesouvá do státu ukončení přepravy.
Př.
Prodejce zboží, plátce DPH, prodává zboží neplátcům na Slovensku a v Rakousku.
Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem i Rakouskem činil 35 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Rakouska za 15 000 EUR.
Řešení:
Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem prodejce překročil, a proto zdaňuje
zasílané zboží na Slovensku slovenskou DPH již od částky, kterou překročil
limit 35 000 EUR.
Limit pro zasílání zboží stanovený Rakouskem nepřekročil, a proto zdaňoval zasílané
zboží českou DPH v České republice – řádek 1,2.

Místo plnění při prodeji zboží na dálku §8 – od 1.7. 2021
Prodej zboží na dálku (nový §4/9) – osoba povinná k dani z jednoho členského státu dodává zboží osobě nepovinné k dani do jiného členského státu.
Přeprava je uskutečněna z jednoho do druhého členského státu, přepravu zajišťuje dodavatel.

Místo plnění je do limitu 10 tis. EUR ročně za kalendářní rok nebo rok předcházející sídlo dodavatele, při překročení tohoto limitu je místo plnění místo usazení příjemce
Pro zdanění lze využít zvláštní režim jednoho správního místa OSS, daň se odvede
v Eurech a převede se jednotlivým státům, kterým náleží.
Př.
Prodejce zboží, plátce DPH, prodal zboží v období od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020 neplátcům na Slovensko ve výši 40000 EUR a do Rakouska za 15000 EUR – viz. předchozí příklad. Od 1.1.2021 do 30.6.2021 prodal zboží neplátcům ve výši 5000 EUR na Slovensko a 2000 EUR do Rakouska.
Řešení:
Celkový limit 10 tis. EUR byl překročen již za rok 2020, všechny následné prodeje zboží neplátcům do zemí EU bude od 1.7.2021 zdaňovat v příslušných členských státech.

Prodej zboží na dálku se týká všech osob povinných k dani, tedy také neplátců DPH.
Př.
Prodejce zboží, neplátce DPH, prodal zboží neplátcům na Slovensko v roce 2020 za 8 tis. EUR, od 1.1.2021 do 30.6.2021 za 7 tis. EUR, v červenci 2021 za 2 tis. EUR a v srpnu 2021 za 3000 EUR.
Řešení:
Celkový limit 10 tis. EUR v roce 2020 nepřekročil, v roce 2021 tento limit překročil v srpnu, všechny následné prodeje zboží neplátcům do zemí EU bude od dodávky zboží za srpen 2021, jejíž hodnotou překročil 10 tis. EUR, zdaňovat v příslušných členských státech. Aby mohl využít zvláštní režim OSS, musí se zaregistrovat jako osoba identifikovaná k dani (nový §6j).

Plátce i neplátce se může rozhodnout, že bude dobrovolně uplatňovat jako místo plnění při prodeji zboží na dálku místo ukončení přepravy, i když hranici 10 tis. EUR nepřekročí (§8/4)

Prahová hodnota 10000 EUR
Počítá se za daný a předchozí kalendářní rok, za všechny členské státy dohromady. Sčítá se prodej zboží na dálku + služby podle §10i.
Přepočet měny dle kurzu ECB k datu 5.12.2017 – 25,653 Kč/Eur (datum přijetí směrnice).

Místo plnění při prodeji dovozeného zboží na dálku §8a – od 1.7. 2021
Prodej dovezeného zboží na dálku (nový §4/10) – osoba povinná k dani z jednoho členského státu dodává zboží osobě nepovinné k dani do jiného členského státu, přičemž zboží je přepraveno ze třetí země přímo koncovému zákazníkovi.
Zrušení osvobození dovozu zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR (§71/3/a)
Pro výběr daně u dovezeného zboží s hodnotou nižší než nebo rovnou 150 EUR jsou zavedeny dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy:
1) dovozní režim jednoho správního místa, při dovozu zboží se uplatní osvobození od daně a daň při prodeji tohoto dovezeného zboží bude přiznána v rámci daného zvláštního režimu (OSS – režim dovoz)
2) nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty– bude uplatněn pouze u osob, které budou držitelem zvláštního povolení pro tyto účely. Zjednodušením je odvod daně v rámci zvláštního doplňkového celního prohlášení za kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny případy dovozu.
Zvláštní režim jednoho správního místa – nové §110a až §110zy (OSS)
1) režim EU
Do tohoto režimu se může přihlásit pouze plátce nebo identifikovaná osoba se sídlem v tuzemsku. Účelem je odvádět DPH do JČS. Uplatnění je dobrovolné, pokud ho podnikatel nevyužije, může se registrovat v příslušných členských státech a odvádět DPH přímo tam.
Registrace u FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP Brno.
Přepočet měny kurzem ECB poslední pracovní den čtvrtletí.
Lze vykazovat prodej zboží na dálku + služby s místem plnění v jiném členském státě.
2) režim mimo EU
Do tohoto režimu se může přihlásit osoba se sídlem mimo EU, která poskytuje služby osobám nepovinným k dani do EU, bylo i dříve, tyto osoby se zaregistrují v jednom zvoleném členském státě, a přes OSS odvádí DPH jednotlivým státům. Český plátce to být nemůže.
3) režim dovoz
Tento režim je určen pro obchodníky dovážející zboží nízké hodnoty do 150 EUR ze zahraničí, a budou je dále prodávat osobám nepovinným k dani do EU – nové od 1.7.2021

Vrácení DPH při zrušení registrace – nový §79e
Při zrušení registrace je dlužník povinen snížit odpočet daně uplatněný u přijatého zdanitelného plnění, pokud za toto plnění neposkytl úplatu a od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, uplynuly méně než 3 roky.
Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu daně, je oprávněn opětovně zvýšit uplatněný odpočet daně, pokud do 3 let od zrušení registrace dodatečně splní svůj dluh.

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu
Na základě rozhodnutí bývalé ministryně financí došlo k prominutí DPH při dodání elektřiny či plynu,jejich pořízení z jiného členského státu či dovozu.
Prominutí se týkalo všech dodání uskutečněných (DUZP) v průběhu listopadu a prosince 2021 a zálohových plateb na dodání, které byly přijaty v tomto období.
Rozhodnutí neomezuje okruh osob, na něž se prominutí vztahuje.

Postup je uveden v informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH – Č.j. 70709/21/7100-20116/050822.
Dle tohoto pokynu by dodavatel neměl na daňovém dokladu zaplnění či přijaté zálohové platby v tomto období uvádět DPH. Naopak odběratel nebude z těchto plnění moci uplatnit nárok na odpočet, a to ani v případě, kdy by daň byla na daňovém dokladu uvedena. Dříve vydané platební kalendáře (vydané jako daňový doklad) však nebude nutné měnit a měly by být považovány za předpis k úhradě.

Praktický postup bude obdobný jako v případech, kdy by došlo k uplatnění osvobození z těchto plnění s nárokem na odpočet. Zda se zálohová platba sníží z důvodu prominutí daně, se projeví až v rámci následného vyúčtování odečtem zálohy v plné výši a bude záviset na existujícím smluvním ujednání mezi dodavatelem a odběratelem.

Bývalá vláda dále schválila návrh novely zákona o DPH (tisk 26/2021), která měla dodávky eletřiny a plynu osvobodit od DPH (s nárokem na odpočet). Osvobození se mělo
uplatnit od 1.1.2022 do 31.12. 2022.
Tento zákon se nebude ve sněmovně vůbec projednávat, k této změně tedy nedojde.

Příklad nedoplatek – vyúčtování prosinec 2021:
Plátce má platební kalendář na platby záloh plynu, čtvrtletní zálohy 12100 Kč:
– 1. Záloha 10000 + 2100 DPH leden 2021
– 2. Záloha 10000 + 2100 DPH duben 2021
– 3. Záloha 10000 + 2100 DPH červenec 2021
– 4. Záloha 10000 + 2100 DPH listopad 2021 – osvobozeno
Vyúčtování prosinec 2021 – celková cena za zúčtovací období 60000 bez DPH:
– 30000 (3x záloha bez DPH)
– 12100 (1x záloha včetně DPH – osvobozeno od DPH)
=17900 (doplatek bez DPH – osvobozeno, odběratel uhradí 17900 Kč)

Celkově plátce uhradil DPH ve výši 6300 Kč (3×2100), pokud by osvobozeno nebylo, byla by výše DPH 60000 x 0,21= 12600 Kč, úspora 6300 Kč

Účtování záloh:
1) VBÚ 10000 314/221 + DPH 2100 343/211
2) VBÚ 10000 314/221 + DPH 2100 343/211
3) VBÚ 10000 314/221 + DPH 2100 343/211
4) VBÚ 12100 314/221

Účtování FAD – položky:
1) 30000 502/321
2) 30000 502/321 + DPH 6300 343/321
3) 30000 321/314 + DPH 6300 321/343
4) 12100 321/314
Doplatek 17900

Příklad nedoplatek – vyúčtování leden 2022:
Plátce má platební kalendář na platby záloh plynu, čtvrtletní zálohy 12100 Kč:
– 1. Záloha 10000 + 2100 DPH leden 2021
– 2. Záloha 10000 + 2100 DPH duben 2021
– 3. Záloha 10000 + 2100 DPH červenec 2021
– 4. Záloha 10000 + 2100 DPH listopad 2021 – osvobozeno
Vyúčtování leden 2022 – celková cena za zúčtovací období 60000 bez DPH:
– 30000 (3x záloha bez DPH)
– 12100 (1x záloha včetně DPH – osvobozeno od DPH)
=17900 (doplatek bez DPH + 3759 DPH 21%, odběratel uhradí 21659 Kč)

Celkově plátce uhradil DPH ve výši 10095 Kč (3×2100 + 3759), pokud by osvobozeno nebylo, byla by výše DPH 60000 x 0,21= 12600 Kč, úspora pouze 2505 Kč

Účtování FAD – položky:
1) 12100 502/321
2) 47900 502/321 + DPH 10059 343/321
3) 30000 321/314 + DPH 6300 321/343
4) 12100 321/314
Doplatek 21659

Příklad přeplatek – vyúčtování prosinec 2021:
a) Přeplatek je nižší než prominuté zálohy:
Plátce má platební kalendář na platby záloh plynu, čtvrtletní zálohy 12100 Kč:
– 1. Záloha 10000 + 2100 DPH leden 2021
– 2. Záloha 10000 + 2100 DPH duben 2021
– 3. Záloha 10000 + 2100 DPH červenec 2021
– 4. Záloha 10000 + 2100 DPH listopad 2021 – osvobozeno
Vyúčtování prosinec 2021 – celková cena za zúčtovací období 40000 bez DPH:
– 30000 (3x záloha bez DPH)
– 12100 (1x záloha včetně DPH – osvobozeno od DPH)
= -2100 (přeplatek bez DPH, odběrateli bude vráceno 2100 Kč

Celkově plátce uhradil DPH ve výši 6300 Kč (3×2100), pokud by osvobozeno nebylo, byla by výše DPH 40000 x 0,21= 8400 Kč, úspora 2100 Kč (tedy pouze DPH z prominuté zálohy)

V případě přeplatku nedojde při vyúčtování v období prominutí daně (11/2021 – 12/2021) k žádné další úspoře. Jedinou úsporou bude osvobození v případě platby zálohy v tomto období.

Účtování FAD – položky:
1) 10000 502/321
2) 30000 502/321 + DPH 6300 343/321
3) 30000 321/314 + DPH 6300 321/343
4) 12100 321/314
Přeplatek 2100

a) Přeplatek je vyšší než prominuté zálohy:
Plátce má platební kalendář na platby záloh plynu, čtvrtletní zálohy 12100 Kč:
– 1. Záloha 10000 + 2100 DPH leden 2021
– 2. Záloha 10000 + 2100 DPH duben 2021
– 3. Záloha 10000 + 2100 DPH červenec 2021
– 4. Záloha 10000 + 2100 DPH listopad 2021 – osvobozeno
Vyúčtování prosinec 2021 – celková cena za zúčtovací období 20000 bez DPH:
– 30000 (3x záloha bez DPH)
– 12100 (1x záloha včetně DPH – osvobozeno od DPH)
= -20100 (přeplatek bez DPH, z toho osvobozeno 12100, zbytek 10000 + 2100 DPH 21%, odběrateli bude vráceno 20100 + 2100 = 24200 Kč

Celkově plátce uhradil DPH ve výši 4200 Kč (3×2100 – 2100 vrácené DPH z přeplatku), pokud by osvobozeno nebylo, byla by výše DPH 20000 x 0,21= 4200 Kč, úspora nula.

V případě, že přeplatek bude vyšší než zálohy, u kterých bylo prominuto DPH, tak úspora nebude žádná, osvobození úplně zmizí.

Účtování FAD – položky:
1) 20000 502/321 + DPH 4200 343/321
2) 30000 321/314 + DPH 6300 321/343
3) 12100 321/314
Přeplatek 24200

V případě, že přeplatek bude vyúčtován až v roce 2022, bude postup stejný.
Výhledové zvýšení obratu pro povinnou registraci plátce
Vláda v listopadu 2021 schválila návrh MF k podání žádosti Evropské unii o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH na částku 2 mil. Kč.
V minulém roce byla přijata novela evropské směrnice o DPH, která umožní členským zemím na základě svého uvážení rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství až na 85 000 EUR. Tato právní úprava bude účinná až od 1.1.2025.

Rekapitulace pravidel pro obchodování v EU – zboží:

1) Český plátce dodává zboží do jiného členského státu plátci:
– místo plnění dle §7 – tam, kde je zahájena přeprava
– jedná se o osvobozené plnění s nárokem na odpočet – §64/1, řádek 20, SH
– zboží musí být do příslušného čl. státu skutečně přepraveno (důkazní prostředky §64/5)
– kupující je povinen pořízení tohoto zboží přiznat a zdanit ve své zemi (revers-charge)

2) Český plátce dodává zboží do jiného členského státu neplátci:
– místo plnění dle §8 – prodej zboží na dálku, do limitu 10 tis. EUR sídlo dodavatele, řádek 1,2, KH, nad limit 10 tis. EUR místo usazení příjemce, řádek 24 + OSS

3) Český neplátce dodává zboží do jiného členského státu plátci:
– místo plnění dle §7 – tam, kde je zahájena přeprava, není plátce, DPH se ho netýká

4) Český neplátce dodává zboží do jiného členského státu neplátci:
– místo plnění dle §8 – prodej zboží na dálku, do limitu 10 tis. EUR sídlo dodavatele, není plátce, DPH se ho netýká, nad limit 10 tis. EUR místo usazení příjemce, OSS

5) Český plátce pořizuje zboží z jiného členského státu od plátce:
– místo plnění je podle §11 místo, kde se zboží nachází při ukončení přepravy
– pořizovatel je povinen přiznat daň v tuzemsku – řádek 3,4, KH, současně může uplatnit odpočet daně na vstupu – řádek 43,44

6) Český plátce pořizuje zboží z jiného členského státu od neplátce:
– nejedná se o pořízení zboží z jiného členského státu, není předmětem daně

7) Český neplátce pořizuje zboží z jiného členského státu od plátce:
– místo plnění je podle §11 místo, kde se zboží nachází při ukončení přepravy
– pro kupujícího není pořízení zboží z JČS předmětem daně podle §2a do limitu 326 tis. Kč v kalendářním roce a roce předcházejícím, při překročení limitu registrace jako osoba identifikovaná k dani, odvod DPH řádek 3,4, KH ne, není nárok na odpočet

8) Český neplátce pořizuje zboží z jiného členského státu od neplátce:
– nejedná se o pořízení zboží z jiného členského státu, není předmětem daně

Rekapitulace pravidel pro obchodování v EU – služby:

1) Český plátce dodává službu do jiného členského státu plátci:
– místo plnění je podle §9/1 sídlo příjemce služby, řádek 21, SH
– daň odvede odběratel, příjemce služby v místě svého sídla (revers-charge)

2) Český plátce dodává službu do jiného členského státu neplátci:
– místo plnění je podle §9/2 sídlo dodavatele služby, řádek 1,2, KH
– pokud je místo plnění podle §10 – §10i v sídle příjemce služby, daň odvede dodavatel (buď registrace v příslušném členském státě – řádek 26, nebo od 1.7.2021 možnost přes OSS – řádek 24), KH ne

3) Český neplátce dodává službu do jiného členského státu plátci:
– místo plnění je podle §9/1 sídlo příjemce služby, stane se osobou identifikovanou k dani podle §6i, nepodává přiznání, pouze SH, daň odvede odběratel (revers-charge)

4) Český neplátce dodává službu do jiného členského státu neplátci:
– místo plnění je podle §9/2 sídlo poskytovatele služby, není plátce, DPH se ho netýká
– pokud je místo plnění podle §10 – §10i v sídle příjemce služby, daň odvede dodavatel (buď registrace v příslušném členském státě, nebo od 1.7.2021 možnost přes OSS)

5) Český plátce pořizuje službu z jiného členského státu od plátce:
– místo plnění je podle §9/1 v sídle příjemce služby
– odběratel je povinen přiznat daň v tuzemsku – řádek 5,6, KH, současně může uplatnit odpočet daně na vstupu – řádek 43,44

6) Český plátce pořizuje službu z jiného členského státu od neplátce:
– místo plnění je podle §9/1 v sídle příjemce služby, dodavatel se měl před poskytnutím služby stát osobou identifikovanou k dani v příslušném členském státě a poskytnout VAT
– odběratel je povinen přiznat daň v tuzemsku – řádek 5,6, KH, současně může uplatnit odpočet daně na vstupu – řádek 43,44
– pokud neposkytne VAT – odvod na řádku 12,13, KH, nárok na odpočet řádek 43,44

7) Český neplátce pořizuje službu z jiného členského státu od plátce:
– místo plnění je podle §9/1 sídlo příjemce služby, odběratel se měl stát před poskytnutím služby osobou identifikovanou k dani podle §6h a dodavateli poskytnout VAT
– odběratel je povinen přiznat daň v tuzemsku – řádek 5,6, KH ne, nemá nárok na odpočet

8) Český neplátce pořizuje službu z jiného členského státu od neplátce:
– místo plnění je podle §9/1 sídlo příjemce služby, dodavatel se měl před poskytnutím služby stát osobou identifikovanou k dani v příslušném členském státě a poskytnout VAT
– odběratel se měl stát před poskytnutím služby osobou identifikovanou k dani podle §6h a dodavateli poskytnout VAT
– odběratel je povinen přiznat daň v tuzemsku – řádek 5,6, KH ne, nemá nárok na odpočet
– pokud dodavatel neposkytne VAT – řádek 12,13, KH ne, nemá nárok na odpočet