Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

DAŇOVÉ ZMĚNY (2023)

Duben 2023

Novely daňových zákonů v průběhu roku 2022

 

Zákon č. 261/2021 – odložená účinnost od 1.1.2023

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném od 1.1. 2023, budou mít povinně zřízenu datovou schránku všechny podnikající fyzické osoby a dále všechny právnické osoby (i nezapsané v OR – např. spolky, SVJ, svěřenské fondy, nadace…)

Datová schránka těmto osobám vznikne v období od 1.1.2023 – 31.3.2023. Přístupové údaje dostanou poštou. Pro tyto osoby vyplývá tím pádem povinnost podávat všechna daňová přiznání podle DŘ elektronicky – mají zřízenu datovou schránku povinně – ze zákona.

Dále bude automaticky zřízena datová schránka také všem nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud kdykoliv po 1. 1. 2023 začnou komunikovat se státem přes svou elektronickou identitu (např. prostřednictvím bankovní identity, eObčanky s čipem, služby Moje ID a další). Tyto osoby nebudou mít povinnost podat DP elektronicky. Mohou také svou datovou schránku znepřístupnit.

Zákon č. 284/2021 – odložená účinnost od 1.7.2023

Jedná se o novelu zákona o DPH v souvislosti s novým stavebním zákonem č. 283/2021, který má odloženou účinnost od 1.7.2023.

Změny se budou týkat §48, §56 a §56a –  stavby se budou posuzovat podle stavebního zákona (dosud podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí)

 

Zákon č. 128/2022 – účinnost od 11.5.2022

Samostatný zákon upravující daňové uplatnění darů z pohledu ZDP pouze pro rok 2022:

 

 • Za rok 2022 lze odečíst od základu daně podle §15/1 a podle §20/8 hodnotu bezúplatného plnění (daru) ve výši 30% ze ZD

 

2)         Ustanovení § 15/1 a § 20/8 zákona o daních z příjmů se použijí i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022:

 1. a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění,

–           Co je to obranné úsilí – viz. důvodová zpráva –   cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny

–           U tohoto účelu ale musí být splněna podmínka, že příjemcem daru musí být osoba splňující obecné podmínky §15/1 nebo §20/8 – tedy musí to být právnická osoba se sídlem v ČR nebo v EU, nemůže být z Ukrajiny.

 

nebo

 1. b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

–           Pokud dar je určen osobě se sídlem na Ukrajině, musí být splněna nejen podmínka příjemce daru, ale také podmínka účelu daru podle §15/1 nebo §20/8, tedy humanitární nebo charitativní účely, nelze podle písmena a) na obranné úsilí Ukrajiny (mezi písmeny a) a b) je „nebo“, buď musí být naplněno písmeno a, nebo písmeno b)

–           Problematické se jeví dary fyzickým osobám na Ukrajinu – příjemcem daru podle ZDP může být pouze  FO, která je poživatelem invalidního důchodu na zdravotnické účely, jinak ne, takže fakticky darovat fyzické osobě s bydlištěm na Ukrajině nic nelze – nejsou poživateli invalidního důchodu podle českých předpisů

 

3)         Dar si může odečíst i FO rezident Ukrajiny, pokud má více jak 90% příjmů z ČR

 

4)         Daňovým výdajem je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění, poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

–           Možnost pro podnikatele – FO i PO, namísto odčitatelné položky ze ZD ve formě daru, si dát dar přímo do DUN, musí se však jednat o nefinanční – hmotný dar (např. zdravotnické prostředky. V tomto případě není ani nijak upraven příjemce daru ve smyslu splnění podmínek ZDP – tedy hmotný dar fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny by mohl být.

 

 • Osvobození příjmu u příjemců darů – osob z Ukrajiny:
 1. Příjem fyzické osoby je osvobozen podle §4a/k
 2. Příjem právnické osoby je osvobozen podle §19b/2/c

 

Daňové řešení příspěvků na ubytování ukrajinských uprchlíků:

 

Příspěvek na solidární domácnost (§8 zákon č. 66/2022) –  je určen pouze pro FO,  jedná se o osvobozený příjem podle §4/1/i ZDP.

 

Kompenzační příspěvek na vyčlenění volných ubytovacích kapacit, je určen pro FO i PO

 1. FO – příspěvek na ubytování z veřejného rozpočtu – je osvobozen podle §4/1/i ZDP (výdaje vztahující se k tomuto příjmu budou nedaňové)
 2. FO – příspěvek formou provozní dotace – je zdanitelným příjmem (výdaje lze uplatnit daňově)
 3. PO (podnikatelský subjekt) – oba příspěvky budou vždy zdanitelným příjmem (s možností uplatnění daňových výdajů)

 

Zákon č. 142/2022 – účinnost od 1.7.2022

Novela ZDP – bezúplatný příjem zaměstnance §6/6

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo.

Podrobně Informace finanční správy ze dne 30.6.2022:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-z-prijmu-ze

 

 

 

Novela zákona o silniční dani – základní změny:

 • 2 – Předmět daně

Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 (3,5-12 tun), N3 (nad 12 tun), a jejich přípojná vozidla kategorie O3 (3,5-10 tun) nebo O4  (nad 10 tun)

 

 • 4 – Poplatník daně

Provozovatel zdanitelného vozidla

 

 • 5 – Výše daně

Je nově stanovena v příloze k zákonu.  U vozidel do 12 tun je uvedena sazba daně nula. Prakticky to znamená, že vozidla N2, přestože jsou předmětem daně, se zdaňovat nebudou.

 

 • 6 – Sazby daně

V textu zákona jsou v §6 stále uvedeny sazby daně ve výši před novelou, přestože již nemají žádné opodstatnění – sazby jsou stanoveny podle §5 přílohou k zákonu.

 

 • 10 – Zálohy na daň

Zrušeno – zálohy na silniční daň se v průběhu zdaňovacího období nebudou platit, daň bude splatná jednorázově až 31.1. následujícího roku

 

 • 15 – Daňové přiznání

Podává se do 31.1. následujícího roku, pouze za zdanitelná vozidla, u kterých je daň vyšší než nula. Vozidla N2 do 12 tun, přestože jsou předmětem daně, se do přiznání uvádět nebudou.

Závěr – do daňového přiznání budou vstupovat pouze vozidla s hmotností nad 12 tun.

 

Přechodná ustanovení:

 • Zpětná účinnost zákona od 1.1.2022
 • Zaniká registrační povinnost k silniční dani, registrace vzniklé před 1.1.2022 se automaticky ruší

 

Zákon č. 216/2022 – odložená účinnost od 1.2.2023

Novela zákona č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení

 

Sleva na pojistném ve výši 5% z vyměřovacího základu zaměstnance, který bude splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

 • je starší než 55 let
 • je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 10 let
 • pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV
 • připravuje se na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole)
 • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti
 • je osobou se zdravotním postižením
 • je mladší než 21 let

Sjednaná týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance musí být v rozsahu 8 až 30 hodin týdně, tato podmínka se však nevztahuje na zaměstnance mladší 21 let.

K těmto podmínkám bude nutné naplnit ještě další podmínky, např. zaměstnanec nesmí dosáhnout vyměřovacího základu vyššího než 1,5násobek průměrné mzdy, odpracovaná pracovní doba zaměstnance nesmí překročit v kalendářním měsíci 138 hodin a další.

Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za konkrétního zaměstnance.

Sněmovní tisk 177/2022

Zákon o úplném zrušení EET. Poslanecká sněmovna schválila 25.11.2022, nyní v Senátu.

Do konce roku musí schválit Senát a podepsat prezident, účinnost od 1.1.2023.

Nyní – přerušení EET od 1.5.2020 do 31.12.2022. V této chvíli dobrovolné.

 

Zákon č.366/2022 (tzv. vládní balíček) – účinnost 1.1.2023

Daň z přidané hodnoty

Zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z částky 1 000 000 Kč na částku 2 000 000 Kč (§6/1).

 

Přechodná ustanovení – překročení obratu 1 mil Kč koncem roku 2022:

 • Obrat za 12/2021 – 11/2022 – nestane se plátcem k 1.1.2023
 • Obrat za 1/2022 – 12/2022 – nestane se plátcem k 1.2.2023

Pokud výše uvedená osoba podá přihlášku k registraci, stane se plátcem pouze v případě, že úmysl stát se plátcem potvrdí zvláštním sdělením.

 

Přechodná ustanovení – možnost dřívějšího zrušení registrace do konce roku 2022:    

1) Obrat za 12/2021 – 11/2022 přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč, nebo

2) Obrat před 12/2022 přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil Kč za období kratší než 12 měsíců – platí pro osoby, které zahájily podnikání v průběhu roku 2022.

Pokud žádost bude podána po 8.12.2022, ke zrušení registrace nedojde.

Přechodná ustanovení – možnost  zrušení registrace od 1.1.2023: 

 • Obrat za 1/2022 – 12/2022 – pokud nepřekročí obrat 1 mil. Kč
 • Obrat za 2/2022 – 1/2023 – pokud nepřekročí obrat 2 mil. Kč

Při obratu nad 1 mil. Kč může podat žádost o zrušení registrace nejdříve v únoru 2023 (pokud

nevyužije předchozí možnosti do 8.12.2022)  

 

 

Kontrolní hlášení:

 

 1. Úprava způsobu reakce na výzvu k podání kontrolního hlášení (§101g/1)

 

Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; i pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.  

 

b)     Úprava lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy (§101g/3)
 
Plátce je povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky nebo do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy, není-li doručováno do datové schránky, podat následné kontrolního hlášení

 

c)      Úprava pokut za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením (§101h)

 

Současné pokuty – řádné kontrolní hlášení:

 • pokud podá řádné KH po stanovené lhůtě (před tím, než ho správce daně stihne vyzvat)

–  pokuta 1000 Kč

 • pokud podá řádné KH po stanovené lhůtě, a podá ho na základě výzvy správce daně

– pokuta 10000 Kč  (lhůta 5 kalendářních dnů od oznámení výzvy)

 • pokud podá řádné KH na základě výzvy správce daně po lhůtě 5 kalendářních dní od oznámení výzvy – pokuta 50000 Kč

 

Současné pokuty – následné kontrolní hlášení:

 • správce daně posoudí údaje uvedené v řádném KH, a v případě pochybností vyzve plátce, aby údaje změnil, doplnil, popř. potvrdil
 • plátce pak musí do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy (nebo nově do 17 dnů od dodání výzvy do datové schránky) podat následné kontrolní hlášení, pokud nepodá ve lhůtě

– pokuta 30000 Kč

Nově:
1) Pokuta ve výši 10000 Kč nebude vyměřena, pokud plátce neměl povinnost podat kontrolní hlášení

2) Pokuta ve výši 10000 Kč, 30000 Kč a 50000 Kč bude poloviční, pokud bude vyměřena:

 1. a) plátci fyzické osobě (měsíční i čtvrtletní)
 2. b) plátci právnické osobě – pouze čtvrtletní
 3. c) plátci právnické osobě – s.r.o. s jedním společníkem fyzickou osobou (měsíční i čtvrtletní)

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení (§101j)

Dosud: promíjí se první pokuta ve výši 1000 Kč vyměřená v daném kalendářním roce.

Nově: promíjí se také první pokuta ve výši 10000 Kč vyměřená v daném kalendářním roce.

 

Paušální daň

Nově se stanovují tři pásma paušálního režimu:

 1. pásmo

– příjmy do 1 mil Kč – všichni

– příjmy do 1,5 mil Kč – 75 % příjmů, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %

– příjmy do 2 mil Kč – 75 % příjmů, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 %

 1. pásmo

– příjmy do 1,5 mil Kč – všichni

– příjmy do 2 mil Kč – 75 % příjmů, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80% nebo 60 %

III. pásmo

-příjmy do 2 mil. Kč – všichni

Pokud poplatník přesáhne v průběhu roku příjmy pásma, do kterého se přihlásil, má dvě možnosti:

 1. a) Podá daňové přiznání a tím ukončí paušální režim (pokud chce v dalším roce v paušálním režimu pokračovat, musí se do něj znovu přihlásit)
 2. b) Podá oznámení správci daně o nové dani ve výši nového (vyššího) pásma

Pokud poplatník na konci roku splňuje podmínky příjmů nižšího pásma, než do kterého se přihlásil, může podat oznámení správci daně o nové dani ve výši nového (nižšího)pásma.

 

Přechod mezi pásmy (§2a/4)

Je možný vždy až od následujícího zdaňovacího období oznámením správci daně:

– do vyššího pásma může vždy

– do nižšího pásma jen pokud splňuje nižší příjmy za minulý rok

 

Paušální zálohy na daň §38lk – pro rok 2023

 1. pásmo

6208 Kč  (3386 Kč sociální pojištění, 2722 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů)

 1. pásmo

16000 Kč (7446 Kč sociální pojištění, 3591 Kč zdravotní pojištění a 4963 Kč daň z příjmů)

III. pásmo

26000 Kč (11388 Kč sociální pojištění, 5292 Kč zdravotní pojištění a 9320 Kč daň z příjmů)

 

Další změny:

 • Poplatník v paušálním režimu, který má příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem v různé výši, je povinen vést evidenci těchto příjmů v rozdělení na tyto činnosti (§7a/8)
 • Zvyšuje se limit ostatních příjmů, kterých může poplatník dosáhnout, aniž by vypadl z paušálního režimu na 50 tis. Kč – dosud 15 tis. Kč (§7a/1/b/4)
 • Prodej majetku poplatníka v paušálním režimu – pokud v roce předcházejícím vstupu do paušálního režimu měl majetek v obchodním majetku (tedy neuplatňoval výdaje paušálem), považuje se prodej za příjem podle §7 (§7a/4)
 • Zrušení povinnosti úpravy základu daně při přechodu z paušální daně – použití už pro rok 2022 (§23/8)

 

Přechodná ustanovení:

 • Poplatník, který je v paušálním režimu k 31.12.2022, bude od 1.1.2023 zařazen automaticky do prvního pásma paušálního režimu. Pokud chce být v jiném pásmu paušálního režimu, musí podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu
 • Do paušálního režimu může vstoupit od 1.1.2023 i poplatník, který podá nejpozději do 8.12.2022 žádost o zrušení registrace plátce DPH a oznámení o zrušení registrace obdrží nejpozději do 16.1.2023.

 

Mimořádné odpisy §30a

 • Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1  pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 20212023 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
 • Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 20212023 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Minimální výše daně §38b – od 2023

Zvyšuje se limit zdanitelných příjmů z částky 15 tis. Kč na částku 50 tis. Kč

 

Daňové přiznání k DPFO §38g – od 2023

 • Zvyšuje se limit celkových příjmů pro podání DP z částky 15 tis. Kč na 50 tis. Kč
 • Zvyšuje se limit ostatních příjmů poplatníka, který má pouze příjmy ze závislé činnosti, pro podání DP, z částky 6 tis. Kč na 20 tis. Kč

 

Zvýšení minimální a průměrné mzdy pro rok 2023 – dopady na daň z příjmů:

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023

Minimální mzda se zvyšuje na částku 17300 Kč ? (2022 – 16200 Kč)

Dopady na daň z příjmů – návaznost na §35bb (sleva za umístění dítěte), na §35c/4 (omezení uplatnění daňového bonusu) a na §4/1/h (pravidelně vyplácené důchody)

 

Výše průměrné mzdy pro rok 2023

Průměrná mzda pro rok 2023 se zvyšuje na 40324 Kč (2022 – 38911 Kč).

Dopady na daň z příjmů – návaznost na výpočet daně podle §16, popř. záloh na daň ze závislé činnosti podle §38h

 

Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se zvyšuje na 4000 Kč (2022 – 3500 Kč) –  uplatňování srážkové daně podle §6/4 ZDP

 

Dopady na platby soc. a zdrav. OSVČ – min. měsíční záloha zdravotní pojištění-2722 Kč (2022 – 2627 Kč), min. měsíční záloha důchodové zabezpečení – 2944 Kč (2022 –2841 Kč).

Dopady na výši paušální daně – viz. dříve.

 

Dotazy a problémy řešené v průběhu roku 2022:

 

DPPO – zpětné uplatnění daňové ztráty – zaúčtování vráceného přeplatku

Příklad:

2019 – Řádné DP, ZD 210 tis. Kč, daň z příjmů cca 40 tis. Kč

2020 – Řádné DP, ZD daňová ztráta -300 tis. Kč

2021:

 • Dodatečné DP za rok 2019 – částečné uplatnění ztráty z roku 2020:
 • Původní ZD 210 tis. Kč
 • Uplatnění ztráty 210 tis. Kč
 • Nový ZD = 0

Zažádáno o vrácení přeplatku daně za rok 2019, účtování:

 • 40 tis. Kč 341/595
 • 40 tis. Kč 221/341
 • Řádné DP za rok 2021 – uplatnění zbývající části ztráty z roku 2020:
 • Řádek 10 DP : HHV mínus 40 tis. Kč (účet 595)
 • ZD 110 tis. Kč
 • Uplatnění ztráty 90 tis. Kč
 • ZD 20 tis. Kč – daň z příjmů cca 4 tis. Kč

Zaúčtování daně za rok 2021:

 • 4 tis. Kč 591/341
 • Výkaz zisků a ztrát 2021:
 • Položka L.1. – Daň z příjmů splatná: mínus 36 tis. Kč (účet 591+595)

DPFO – dodanění penzijního a životního pojištění při porušení podmínek

 

 • Odčitatelná položka od základu daně podle §15/5 – příspěvek ve výši 24 tis. Kč na:
 • penzijní připojištění se státním příspěvkemv ročním úhrnu nad 12 000 Kč

(smlouvy uzavřené do konce roku 2012, umožňují výsluhovou penzi po 15 letech ve výši 50%, nebo starobní penzi v 60 letech věku a po 60 měsících spoření)

 • doplňkové penzijní spořenív ročním úhrnu nad 12 000 Kč

(smlouvy uzavřené od roku 2013, pouze starobní penze ve věku 5 let před starobním důchodem a po 60 měsících spoření)

 • penzijní pojištěníu instituce penzijního pojištění

(není stanoven žádný dolní limit, podmínka 60 let a 60 kalendářních měsíců je stanovena přímo v §15/5)

 

Pokud toto pojištění zaniklo bez nároku na penzi a poplatníkovi bylo vyplaceno odbytné, jsou příjmem podle §10 částky, které byly uplatněny jako odčitatelná položka ze základu daně v uplynulých 10 letech. Příjem je v roce, kdy došlo k zániku smlouvy (bez ohledu na výplatu).

 

 • Odčitatelná položka od základu daně podle §15/6 – příspěvek ve výši 24 tis. Kč na:
 • životní pojištění s výplatou pojistného plnění po 60 letech věku a 60 měsících od uzavření smlouvy, pojistná částka musí být alespoň 40 tis. Kč (smlouva 5-15 let), nebo alespoň 70 tis. Kč (smlouva nad 15 let)

 

Dojde-li před skončením doby 60 měsíců od uzavření smlouvy, nebo před rokem, ve kterém poplatník dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění nebo ukončení pojistné smlouvy, jsou příjmem podle §10 částky, které byly uplatněny jako odčitatelná položka ze základu daně v uplynulých 10 letech. Příjem je v roce, kdy k těmto skutečnostem došlo.

 

 • Příspěvek zaměstnavatele jako osvobozený příjem zaměstnance podle §6/9/p:
 • na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a životní pojištění
 • v celkové výši do 50 tis. Kč ročně
 • pojistná smlouvy je mezi zaměstnancem (pojištěným) a tuzemskou penzijní

společností (penzijním fondem), příp. institucí penzijního pojištění

 • poukázánípříspěvku přímo na účet zaměstnance u penzijní společnosti (penzijního fondu), resp. instituce penzijního pojištění

 

Dojde-li před skončením doby 60 měsíců od uzavření smlouvy, nebo před rokem, ve kterém poplatník dosáhne 60 let, k výplatě plnění nebo ukončení pojistné smlouvy ze soukromého životního pojištění, jsou příjmem podle §6 částky, které byly v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny. Příjem je v roce, kdy k těmto skutečnostem došlo.

 

 

 

 

 

 

 

DPFO – příloha č. 3 – zdaňování zahraničních příjmů metodou vynětí

Se zavedením progresivní sazby daně od roku 2021 byla do formuláře daňového přiznání k DPFO znovu zavedena metoda vynětí s výhradou progrese.

 

 • Př. Fyzická osoba měla v roce 2022 příjmy ze závislé činnosti z tuzemska ve výši 1400000 Kč (DZD §6), a dále tuzemské příjmy 1000000 Kč (DZD §9)

Vypočtěte daň z příjmů za rok 2022:

Řešení:

Výpočet daně:

DZD §6 1400000+ DZD §9 1000000  = 2400000 z toho:

Sazba daně 15% : 1867728 x 0,15 = 280159,20 Kč

Sazba daně 23% : 532272 x 0,23 = 122422,56 Kč

Celková daň 280159,20 + 122422,56 = 402581,76 = 402582 Kč

(částka 1867728 = 48 násobek průměrné mzdy pro rok 2022)

 

 • Př. Fyzická osoba měla v roce 2022 příjmy ze závislé činnosti ze smluvního státu ve výši 1400000 Kč (DZD §6), a dále tuzemské příjmy 1000000 Kč (DZD §9)

Vypočtěte daň metodou vynětí s výhradou progrese:

Řešení:

Celkový základ daně: 2400000 Kč

Daň z celkového základu daně: (1867728 x 0,15) + (532272 x 0,23) = 402582 Kč

Výpočet průměrné sazby daně: (402582 : 2400000) x 100 = 16,77%

Daň ze základu daně po vynětí: 1000000 x 0,1677 = 167700 Kč

 

DPFO – zdanění prodeje cenných papírů v zahraniční měně

Příklad

Fyzická osoba nakoupila CP v roce 2021 CP za nákupní cenu 10000 USD. Tyto CP prodala v roce 2022 za 9500 USD.

V cizí měně fyzická osoba docílila ztrátu.

Kurz roku 2021 činil 21 Kč/USD, kurz roku 2022 činil 24 Kč/USD. Kurz byl stanoven podle §38 ZDP/1.

 

 • 38

(1) Pro daňové účely se používají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví poplatníků. Pokud poplatník nevede účetnictví, použije jednotný kurs, nevyužije-li kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví. Tento kurs se stanoví jako průměr směnného kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Jednotný kurs a kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví pro přepočet cizí měny nelze v jednom zdaňovacím období použít současně.

DPFO roku 2022:

 • DZD §10:
  1. Příjmy 9500 x 24 = 228000 Kč
  2. Výdaje 10000 x 21 = 210000 Kč
  3. Základ daně §10 = 18000 Kč

 

Při ocenění výdajů se musí použít kurz ke dni nákupu – viz. judikát 1.2.1.NSS 2 AFS 4/2019-35.Vychází se z §10/5:

(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí.

 

 

 

 

DPH – pořízení služby z jiného členského státu neplátcem 

Neplátce DPH s.r.o. – zdravotnické zařízení, přijalo službu z jiného členského státu. Správný postup – registrace jako ID, neudělali. Nizozemský plátce vystavil fakturu z českým DPH v rámci OSS, DPH tedy bylo odvedeno řádně v Česku.

Na dokladu je uvedeno např.:

ZD 100000 Kč

DPH 21000 Kč

Cena celkem 121000 Kč

 

Jedná se o následující situaci – viz. materiál předchozí rok:

Český neplátce pořizuje službu z jiného členského státu od plátce:

 • místo plnění je podle §9/1 sídlo příjemce služby, odběratel se měl stát před poskytnutím služby osobou identifikovanou k dani podle §6h a dodavateli poskytnout VAT
 • odběratel je povinen přiznat daň v tuzemsku – řádek 5,6, KH ne, nemá nárok na odpočet

 

Výše uvedený neplátce by měl správně postupovat takto:

 • zaregistrovat se jako ID
 • odvést DPH z ceny služby, v tomto případě z ceny 121000 Kč na řádku 5
 • nemá nárok na odpočet

 

Kurzové rozdíly k zálohám  – dle interperatace NÚR (od 2022)

 

Časové rozlišování v cizí měně

(Interpretace NÚR I-37/2019)

V případě, kdy účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo

naopak inkasují příjmy v cizí měně, a tyto peněžní toky se nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží, použijí se při jejich zaúčtování účty časového rozlišení.

Otázka zní, zda zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně se mají k datu účetní závěrky přepočítávat závěrkovým kurzem.

 

Závěr – účty 381 a 384 nepřepočítávat, účty 383 a 385 přepočítávat.

 

Protože základ daně se stanovuje při respektování časově a věcné souvislosti nákladů a výnosů v účetnictví (§23/1 ZDP), přecenění nebo nepřecenění má velký vliv na zdanění.

 

Příklad č. 1 (účet 381,384 – nepřeceňujeme):

Máme nájemní smlouvu na období od 1.11.2022 do 31. 10.2023 v celkové částce 12000 EUR, celá částka byla uhrazena nájemcem  v říjnu 2022. Pro zjednodušení je stanoven pevný kurz pro rok 2022 a 2023 25 Kč/EUR). Kurz ČNB k 31.12.2022 je stanoven ve výši 24 Kč/EUR.

 

Účtování u nájemce:

Účtování 2022:

VBÚ        300000        381/221 (12000 EUR x 25)

ID             50000         518/381 (1000 EUR x 2 x 25)

Zůstatek účtu 381 činí 250000 Kč, částka 10000 EUR se nepřepočítává kurzem k 31.12.2022, protože se jedná o platbu, která již proběhla, nejedná se o pohledávku v cizí měně, která by podléhala přecenění.

 

Účtování 2023:     ID          250000       518/381

Účtování u pronajímatele:

Účtování 2022:

VBÚ        300000         221/384 (12000 EUR x 25)

ID              50000         384/602 (1000 EUR x 2 x 25)

 

Zůstatek účtu 384 činí 250000 Kč, částka 10000 EUR se nepřepočítává kurzem k 31.12.2022, protože se jedná o platbu, která již proběhla, nejedná se o závazek v cizí měně, který by podléhal přecenění.

 

Účtování 2023:     ID          250000       518/381

 

Vychází se z principu, že se přeceňují závazky a pohledávky v CM. Zde již bylo zaplaceno, proto se o pohledávku ani závazek nejedná – z toho důvodu se nepřeceňuje.

 

Příklad č. 2 (účet 383,385 – přeceňujeme):

Máme nájemní smlouvu na období od 1.11.2022 do 31. 10.2023 v celkové částce 12000 EUR, celá částka byla uhrazena nájemcem  v říjnu 2023. Pro zjednodušení je stanoven pevný kurz pro rok 2022 a 2023 25 Kč/EUR). Kurz ČNB k 31.12.2022 je stanoven ve výši 24 Kč/EUR.

 

Účtování u nájemce:

Účtování 2022:

ID             48000         518/383 (1000 EUR x 2 x 24)

 

Zůstatek účtu 383 činí 40000 Kč, částka 2000 EUR se musí přepočítat kurzem k 31.12.2022, protože se jedná o platbu, která teprve proběhne, tedy o závazek v cizí měně, který podléhá přecenění.

 

Účtování 2023:

VBÚ        300000        383/221 (12000 EUR x 25)

ID           250000         518/383 (1000 EUR x 10 x 25)

ID              2000          563/383 (kurzový rozdíl)

 

Účtování u pronajímatele:

Účtování 2022:

ID             48000         385/602 (1000 EUR x 2 x 24)

 

Zůstatek účtu 385 činí 40000 Kč, částka 2000 EUR se musí přepočítat kurzem k 31.12.2022, protože se jedná o platbu, která teprve proběhne, tedy o pohledávku v cizí měně, která podléhá přecenění.

 

Účtování 2023:

VBÚ        300000        221/385 (12000 EUR x 25)

ID           250000         385/602 (1000 EUR x 10 x 25)

ID              2000         385/663 (kurzový rozdíl)

 

Vychází se z principu, že se přeceňují závazky a pohledávky v CM. Zde ke dni účetní uzávěrky uhrazeno nebylo, jedná se tedy o pohledávku nebo závazek  – z toho důvodu přecenění proběhne. Pokud časové rozlišení zaúčtujeme až k 31.12., oceníme pohledávku a závazek přímo kurzem ke dni účetní uzávěrky (není potřeba účtovat kurzový rozdíl).

 

Poskytnuté zálohy v cizí měně

(Interpretace NÚR I-43/2020)

Podle NÚR I-43/2020 je poskytnutá záloha součástí ceny pozdějšího plnění (dlouhodobého majetku, zásob, nebo služeb), pokud je předpoklad, že dojde k jeho uskutečnění.

 

Jako pohledávka by měla být záloha vykazována jen v případě, pokud je předpoklad, že bude ze strany obchodního partnera vrácena.

Pokud by to tak bylo, tak i poskytnutá záloha na služby, která se vykazuje jako pohledávka, by neměla být takto vykazována.

 

Správné účtování:

 • Poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek – účet 05X
 • Poskytnutá záloha na zásoby – účet 15X
 • Poskytnutá záloha na služby – dosud 314, nově 381

 

Pokud je zaplacená záloha v cizí měně, z důvodu, že se nejedná o pohledávku, se záloha nepřepočítává kurzem ČNB k datu účetní uzávěrky.

 

 

Příklad  – poskytnutá záloha v cizí měně:

Společnost uhradila zálohu na zboží 10000 EUR, kurz účetnictví 25 Kč/EUR:

–           VBÚ  10000 EUR x 25 = 250000 Kč  152/221

           (na službu dosud 314/221, nově 381/221)

Kurz ČNB k 31.12. činil 24 Kč/EUR

 • Účtování dosud : ID Kurzový rozdíl 10000 Kč 563/152
 • Nově – kurzový rozdíl se nebude účtovat

 

Přijaté zálohy v cizí měně

(Interpretace NÚR I-47/2022)

Podle NÚR I-47 je jakákoli přijatá záloha součástí ceny pozdějšího plnění (dlouhodobého majetku, zásob, nebo služeb), pokud je předpoklad, že dojde k jeho uskutečnění.

Jako závazek by měla být záloha vykazována jen v případě, pokud je předpoklad, že bude odběrateli vrácena.

 

Správné účtování:

 • Přijatá záloha na služby, zboží, výrobky – dosud 324 nebo 475, nově 384

 

Pokud je zaplacená záloha v cizí měně, z důvodu, že se nejedná o závazek, se záloha nepřepočítává kurzem ČNB k datu účetní uzávěrky.

 

Příklad  – přijatá záloha v cizí měně:     

Společnost přijala zálohu na zboží 10000 EUR, kurz účetnictví 25 Kč/EUR:

–           VBÚ  10000 EUR x 25 = 250000 Kč  221/324 (384)

Kurz ČNB k 31.12. činil 26 Kč/EUR

 • Účtování dosud : ID Kurzový rozdíl 10000 Kč 563/324
 • Nově – kurzový rozdíl se nebude účtovat