Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Elektronická evidence tržeb – EET (září 2015)

Září 2015

Záměr evidovat tržby uskutečněné podnikatelskými subjekty se objevuje napříč zahraničními
právními řády s tím, že varianty lze zobecnit na tři základní způsoby, jak se s evidováním tržeb daňových subjektů vypořádat:
1. evidence tržeb pokladnou s fiskální pamětí (off-line evidence) – Slovenský model
2. pokladny s fiskální pamětí a odloženým on-line režimem – Maďarský model
3. on-line evidence tržeb – Chorvatský model

Vládní návrh zákona o evidenci tržeb – sněmovní tisk 513/2015

Subjekt a předmět evidence tržeb (§3)
– Subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob
– Předmětem evidence tržeb je evidovaná tržba tímto poplatníkem

Vymezení evidované tržby (§4+§5)
Platba, která zakládá tzv. rozhodný příjem, a to v hotovosti, kartou, šekem, směnkou (také formou různých čipových karet, elektronických peněženek, dárkových karet, voucherů, stravenek apod).

Rozhodný příjem (§6)
– poplatník FO: pouze příjmy podle §7 (ne tedy podle §9 a §10)
– poplatník PO : příjmy z činnosti, která je podnikáním
Do rozhodného příjmu se nezahrnují :
– příjmy které nejsou předmětem daně z příjmů
– příjmy, které podléhají srážkové dani
– příjmy, které jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé

Storna a opravy (§7)
Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, zaeviduje se tržba jako záporná

Pověření k evidování tržeb (§8+9)
Poplatník může pověřit evidováním tržeb jiného poplatníka, nezbavuje se však odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností

Povinnosti poplatníka (§13 – §17)
1) podání žádosti o autentizační údaje
– prostřednictvím daňového portálu s ověřením identity způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky – autentizační údaje budou poplatníkovi zaslány do jeho datové schránky
– ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně – autentizační údaje obdrží přímo při ústním jednání (dostane obálku s autentizačními údaji)
2) oznámení údajů o provozovnách
– prostřednictví daňového portálu s ověřením identity pomocí autentizačních údajů
– uvedou se všechny provozovny, prostřednictvím kterých poplatník provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž je přijímá (také údaje o internetových stránkách, na kterých se zboží nebo služby nabízí)
3) získání certifikátu pro evidenci tržeb
– prostřednictví daňového portálu s ověřením identity pomocí autentizačních údajů
– lze si zažádat i o více certifikátů
Závazné posouzení o určení evidované tržby (§32)
Poplatník může podat žádost u správce daně o závazné posouzení, zda konkrétní platba je evidovanou tržbou. Tato žádost bude podléhat zpoplatnění ve výši 1000 Kč.

Evidence tržeb běžným způsobem (§18- §22)

Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby:
a) zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně
b) vystavit účtenku původci tržby

Uskutečněním evidované tržby je:
a) přijetí platby nebo
b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl vydán dříve než byla přijata platba

Rozsah zasílaných údajů správci daně o evidované tržbě stanovuje §19 ( DIČ, označení provozovny, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby, částka…)
Povinným údajem bude také tzv. bezpečnostní kód poplatníka a podpisový kód poplatníka.
Způsob tvorby těchto kódů stanoví Ministerstvo financí zvláštní vyhláškou.

Údaje na účtence stanovuje §20. Poplatník může kromě těchto údajů uvádět i jiné údaje (zejména z důvodu potřeby plnit povinnosti podle jiných zákonů).
Mezi údaji je obsažen též fiskální identifikační kód, vytvořený správcem daně potvrzující zaevidování tržby, a bezpečnostní kód poplatníka.
Pokud poplatník nemá povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět jako další bezpečnostní prvek svůj podpisový kód.

Doba odezvy (§21+§22)
Časový úsek (tedy doba) uběhlý mezi uskutečněním pokusu o odeslání stanovených údajů o
tržbě a okamžikem přijetí fiskálního identifikačního kódu účtenky.
Mezní doba odezvy – na pokladním zařízení nastavený parametr maximální doby, do jejíhož uplynutí má být obdržen fiskální identifikační kód účtenky – musí být delší ne 2 sekundy.

Při překročení mezní doby odezvy poplatník:
– je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin
– není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu (§10+§11+§23)

Postup je obdobný jako při evidenci tržeb v běžném režimu s tím rozdílem, že poplatník:
– je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění evidované tržby
– není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód

Tržby, které mohou podléhat zjednodušenému režimu:
– tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob
– tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou (tyto tržby stanoví vláda nařízením)

Žádost o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu:
Umožňuje poplatníkům, kteří nepodléhají zjednodušenému režimu na základě výslovné konkretizace zákona či nařízení vlády, aby v jejich individuálním případě bylo rozhodnutím stanoveno, že mohou tento režim využít.
V žádosti uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat. Správce daně rozhodne do 15 dnů.

Tržby vyloučené z evidence tržeb (§12)
Jedná se např. o tržby státu, územních samosprávních celků, pošty, bank, spořitelních a úvěrních družstev, penzijních společností apod.
Dále jsou to např. tržby ze stravování a ubytování studentů poskytovaného školou, z jízdného v dopravních prostředcích, z prodeje zboží v automatech, z provozování veřejných toalet apod.
Evidenci také nepodléhají tržby do 10 dní po přidělení DIČ, a také tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.
Vláda dále stanoví nařízením, které tržby budou vyjmuty z evidence tržeb z důvodu, že by jejich evidování běžným způsobem zásadně ztížilo výkon činnosti poplatníka, a tuto překážku nelze odstanit ani evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu.

Informační povinnosti (§25-§27)

Informační povinnost poplatníka
Poplatník je povinen mít na místě, kde se uskutečńují evidované tržby, umístěno viditelné a čitelné informační oznámení, jehož přesný text stanovuje §25/2. Toto oznámení musí být také na internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Informační povinnost správce daně
Správce daně má povinnost umožnit poplatníkovi zpětné nahlédnutí do informací shromažďovaných na technickém zařízení správce daně, tedy údajů, které byly předmětem evidenční povinnosti. Uvedené údaje poskytuje správce daně prostřednictvím dálkového přístupu, kterým se rozumí prostředky internetového připojení.

Ověření účtenky u správce daně
Upravuje se povinnost správce daně umožnit osobě disponující údaji z účtenky způsobem
umožňujícím dálkový přístup ověřit, zda byla konkrétní účtenka vystavena k tržbě evidované
v evidenci tržeb a zda je poplatník oprávněn evidovat tržby ve zjednodušeném režimu.

Správní delikty (§28-§31)
– pokuta až do 50 tis. Kč za porušení povinnosti umístit informační oznámení, a porušení povinnosti zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití
– pokuta až do 500 tis. Kč za závažné ztížení nebo zmaření evidence tržeb, nebo za porušení povinnosti zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit účtenku
– uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti za zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky

Účtenková loterie (§35)
Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údajů povinně uváděného na účtence.

Dočasně vyloučené tržby (§37)
Ode dne nabytí účinnosti zákona by měly být dočasně vyloučeny z evidence tyto tržby:
a) po dobu prvních tří kalendářních měsíců všechny tržby s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb (NACE kód 55 a 56)
b) po dobu prvních šesti kalendářních měsíců všechny tržby s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb (NACE kód 55 a 56) a velkoobchodu a maloobchodu (NACE kód 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47)
Vláda může stanovit nařízením další tržby, které budou dočasně vyloučeny z evidence tržeb.

Pokud tržby, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období (stanoveném pro daň z příjmů) 2 mil. Kč a zároveň 20% součtu tržeb, které mají být evidovány + tržeb, které jsou dočasně vyloučené, není evidovanou tržbou žádná z tržeb poplatníka.
Např. za rok 2015 činí tržby v hotovosti, které mají být od roku 2016 evidované, částku 1mil. Kč. Z toho činí 850 tis. Kč tržby za stavební práce a 150 tis. Kč tržby za ubytovací služby.
Řešení:

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb – sněmovní tisk 514/2015

Změna zákona o daních z příjmů
Zavádí se nový §35bc – sleva na evidenci tržeb. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník
poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Změna zákona o DPH
Tímto návrhem dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby daně (21 %) do
první snížené sazby daně (15 %) – viz. příloha č. 2 zákona

Změna zákona o správních poplatcích
V souvislosti se zavedením závazného posouzení v oblasti evidence tržeb se navrhuje
zpoplatnit toto závazné posouzení částkou 1 000 Kč namísto standardních 10 000 Kč.