Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Paušální daň (2020)

Březen 2021

Paušální daň – sněmovní tisk č. 922/2020 -účinnost od 1.1.2021

Současné povinnosti OSVČ
– každý rok podat přiznání k DPFO, zaplatit daň (popř. v průběhu roku platit zálohy)
– každý rok podat přehled o příjmech a výdajích pro účely sociálního pojištění, v průběhu roku platit měsíční zálohy
– každý rok podat přehled pro příslušnou zdravotní pojišťovnu, v průběhu roku platit měsíční zálohy

Povinnosti poplatníka s paušální daní
– registrace do „paušální režimu“ nejpozději do 10.1. příslušného zdaňovacího období
– platit měsíčně tzv. „paušální zálohy na daň“
– nebude podávat přiznání k DPFO, ani přehledy pro soc. a zdrav.

Poplatník v paušálním režimu – §2a
Poplatník fyzická osoba, která chce vstoupit od 1.1. příslušného kalendářního roku (2021)do paušálního režimu, musí splňovat tyto podmínky:
1) k 1.1. je OSVČ, na niž se vztahuje soc. a zdrav. pojištění, a současně:
– není plátcem DPH
– není společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.
– není dlužníkem v insolvenci
– nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
2) v předchozím roce neměl příjmy podle §7 převyšující 1 mil. Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou
Vstup do paušálního režimu – §38lc
Poplatník „oznámí“ správci daně vstup do paušální režimu prostřednictvím příslušného formuláře, nejpozději do 10.1. příslušného kalendářního roku (2021). Poplatník, který zahájí činnost v průběhu roku, může oznámit vstup do paušálního režimu do dne zahájení činnosti. Datum registrace k DPFO je pak ve stejném termínu.

Paušální zálohy na daň – §38lk
V průběhu roku poplatník v paušální režimu platí paušální zálohy na daň:
Paušální záloha (v roce 2021 ve výši 5469 Kč) je součet:
– zálohy na DPFO ve výši 100 Kč
– zálohy na důchodové pojištění ve výši minimální zálohy navýšené o 15% – v roce 2021 ve výši 2976 Kč ( min. záloha 2588 Kč x1,15)
– zálohy na zdravotní pojištění ve výši minimální zálohy – v roce 2021 ve výši 2393 Kč

Splatnost paušální zálohy je do 20. dne příslušného měsíce, od dalšího roku je potřeba trvalý příkaz zvednout, paušální výše záloh se bude rok od roku zvyšovat.

Ukončení paušálního režimu – §2a/4
1) z důvodu porušení podmínek pro paušální režim
Pokud u poplatníka v průběhu roku nastanou tyto skutečnosti:
– jeho příjmy podle §7 překročí 1mil. Kč (kromě osvobozených…)
– stane se plátcem DPH
– stane se společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.
– nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka
O těchto skutečnostech musí poplatník informovat správce daně nejpozději do 15.dnů ode dne, kdy nastaly (§38lg).
V těchto situacích přestává být fyzická osoba poplatníkem v paušálním režimu od 1.1. následujícího roku – tedy 2022.
Za rok 2021 podá standardní DPFO + přehledy soc. a zdrav. pojištění, ve kterých si paušální zálohy započte na celkovou daňovou povinnost (1200 Kč), na sociální pojištění (35712 Kč) a na zdrav. pojištění (28716 Kč).

2) z důvodu ukončení činnosti OSVČ
Pokud poplatník v průběhu roku ukončí činnost, přestává být od následujícího měsíce poplatníkem v paušálním režimu.
Za rok 2021 podá standardní DPFO + přehledy soc. a zdrav. pojištění, ve kterých si zaplacené paušální zálohy započte na celkovou daňovou povinnost.

3) na základě vlastního rozhodnutí
Pokud chce poplatník vystoupit z paušální režimu dobrovolně, může tak učinit až od následujícího zdaňovacího období, tedy např. od roku 2022 – musel by oznámit správci daně do 10.1.2022 (§38le)

Nesplnění podmínek pro paušální režim § 38lf
Zjistí-li poplatník, který podal oznámení o vstupu do paušálního režimu, že od počátku nesplňoval podmínky, za kterých mohl být poplatníkem v paušálním režimu, oznámí tuto skutečnost včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tuto skutečnost zjistil.

Paušální daň – §7a
Paušální daň činí součet záloh na daň, které měl poplatník v paušálním režimu zaplatit za dané zdaňovací období – za celý rok 2021 – částka 65628 Kč (5469 x12).
Pokud v průběhu roku zahájí činnost, bude to částka rovnající se počtu paušálních záloh od měsíce, kdy zahájil činnost, včetně tohoto měsíce.
Na poplatníka s paušální daní se hledí, jako by v poslední den lhůty podal daňové přiznání, ve kterém tvrdí daň ve výši paušální daně(§38lh)

Porušení podmínek pro stanovení paušální daně:
Pokud u poplatníka v průběhu roku nastanou tyto skutečnosti:
– obdrží příjem ze závislé činnosti podle §6 podléhající záloze na daň
– obdrží jiné příjmy podle §8,§9, nebo§10 v úhrnu vyšší než 15 tis. Kč, kromě příjmů osvobozených
O těchto skutečnostech poplatník správce daně neinformuje.
V těchto situacích zůstává fyzická osoba poplatníkem v paušálním režimu od 1.1. následujícího roku – tedy 2022.
Za rok 2021 ale musí podat standardní DPFO + přehledy soc. a zdrav. pojištění, ve kterých si paušální zálohy započte na celkovou daňovou povinnost (1200 Kč), na sociální pojištění (35712 Kč) a na zdrav. pojištění (28716 Kč).

Úprava základu daně –doplněný §23/8
Přechod na paušální daň
1) z paušálních výdajů
V roce předcházejícím změně se musí uplatnit postup podle §23/8/b/3, tedy v daňovém přiznání upravit základ daně takto:
– zvýšit ZD o neuhrazené pohledávky
2) z daňové evidence
V roce předcházejícím změně se musí uplatnit postup podle §23/8/b/2, tedy v daňovém přiznání upravit základ daně takto:
– zvýšit ZD o neuhrazené pohledávky
– snížit ZD o neuhrazené závazky
Tato úprava se provede v DP buď řádném, nebo dodatečném, v příloze č.1, tabulka E – položky zvyšující a snižující ZD.
Přechod z paušální daně
1) na paušální výdaje
V roce následujícím po změně se musí uplatnit nový postup podle doplněného §23/8, tedy v daňovém přiznání upravit základ daně takto:
– zvýšit ZD o neuhrazené pohledávky
– snížit ZD o neuhrazené závazky
2) na daňovou evidenci
V roce následujícím po změně se žádná úprava základu daně neprovede.

Příklady finančních dopadů paušální daně
(v příkladech zohledňována dosavadní sleva na poplatníka pro rok 2020 – 24840 Kč)

Základ daně 100 tis. Kč
Zdanění v klasickém režimu
DP : 100000 x 0,15 = 15000 Kč – 24840 Kč sleva na poplatníka = daň 0
SP :50000 x 0,292 = 14600 Kč, ale minimální výše 2588 Kč x 12 = 31056 Kč
ZP : 50000 x 0,135 = 6750, ale minimální výše 2393 Kč x 12 = 28716 Kč
Celkem 59772 Kč
Měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění:(2588 : 29,2) x 100 = 8863 Kč

Zdanění v paušálním režimu
Celkem 65628 Kč (5469 x 12)
Měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění: (2976: 29,2) x 100 = 10190 Kč

Základ daně 200 tis. Kč
Zdanění v klasickém režimu
DP :200000 x 0,15 = 30000 Kč – 24840 Kč sleva na poplatníka = daň 5160
SP :100000 x 0,292 = 29200 Kč, ale minimální výše 2588 Kč x 12 = 31056 Kč
ZP :100000 x 0,135 = 13500, ale minimální výše 2393 Kč x 12 = 28716 Kč
Celkem 64932Kč
Měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění: (2588 : 29,2) x 100 = 8863 Kč

Zdanění v paušálním režimu
Celkem 65628 Kč (5469 x 12)
Měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění: (2976 : 29,2) x 100 = 10190 Kč

Základ daně 400 tis. Kč
Zdanění v klasickém režimu
DP :400000 x 0,15 = 60000 Kč – 24840 Kč sleva na poplatníka = daň 35160 Kč
SP :200000 x 0,292 = 58400 Kč (více než minimální výše)
ZP : 200000 x 0,135 = 27000 Kč, ale minimální výše 2393 Kč x 12 = 28716 Kč
Celkem 122276Kč
Měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění: (200000 : 12) = 16667 Kč

Zdanění v paušálním režimu
Celkem 65628 Kč (5469 x 12)
Měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění: (2976 : 29,2) x 100 = 10190 Kč