Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Změny v dani z příjmů (leden 2017)

Únor 2017

Daň z příjmů – změny 2016

Zákon 127/2015 , účinnost od 1.1.2016 :

§35bb – sleva na umístění dítěte
-dítě musí být umístěno v „předškolním zařízení“ (mateřská škola podle školského zákona, služby péče o dítě v dětské skupině nebo zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud péče v něm je srovnatelná…)
-rejstřík mateřských škol (včetně lesních) http://rejskol.msmt.cz/
-seznam zapsaných dětských skupin http://www.mpsv.cz/cs/20302
-roční sleva max. ve výši minimální mzdy – 2016: 9900 Kč, 2017: 11000 Kč

Zákon 377/2015 , účinnost od 1.1.2017 :

§4/1/l – osvobození příjmů z penzí (účinnost již od 2016)
– osvobozen je příjem z penzí vyplácených z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření a důchodů z pojištění pro případ smrti nebo dožití, pokud bude sjednáno jejich vyplácení buď doživotně, nebo nejméně po dobu 10 let

§6/9/p – příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění
-částka se zvyšuje z 30000 Kč ročně na 50000 Kč ročně

§15/5 – snížení základu daně o zaplacené penzijní připojištění (penzijní spoření)
-částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně, částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

§15/6 – snížení základu daně o zaplacené životní pojištění
-částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně.

Zákon 113/2016 , účinnost od 1.12.2016 :

§35bc – sleva na evidenci tržeb
-výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč, sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a slevy na poplatníka
-slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat

Zákon 125/2016 , účinnost od 1.5.2016 :

§35 c – daňové zvýhodnění na dítě
-pro rok 2015 částka daňového zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, na 2. dítě 15804 Kč, na 3. a další dítě 17004 Kč – uplatňováno měsíčně do 30.4.2016
-pro rok 2016 částka daňového zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, na 2. dítě 17004 Kč, na 3. a další dítě 20604 Kč – uplatňováno měsíčně od 1.5.2016
-zvýšený nárok na daňové zvýhodnění za leden až duben 2016 se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání za rok 2016

§10/1/a – ostatní příjmy
-příjmy z provozu fotovoltaických elektráren, u kterých není vyžadována licence (do 10 KW), spadají pod příjmy podle §10 (dosud příjmy podle §7)
-pro rok 2016 možnost volby (§7x§10), od roku 2017 pouze §10

Nález ústavního soudu 271/2016 , zpětná účinnost od 1.1.2016 :
§4/3 – omezení osvobození pravidelně vyplácených důchodů
– osvobozené jsou pravidelně vyplácené důchody do částky nepřesahující 36 násobek minimální mzdy ročně (§4/1h) – omezení tohoto osvobození stanovené §4/3 bylo zrušeno

Zákon 321/2016, účinnost od 1.12.2016 :
-zákon o prokazování původu majetku novelou ZPD – nové §38x až 38ze
-správce daně může vyzvat poplatníka k prokázání původu jeho majetku, pokud rozdíl mezi příjmy a nárůstem jeho jmění byl v daném roce vyšší než 5 mil. Kč
-důkazní břemeno bude na poplatníkovi, pokud neprokáže původ svých příjmů, bude mu doměřena daň podle pomůcek (+20% penále)
-v případě, že daň doměřená podle pomůcek bude činit více než 2 mil. Kč, bude penále činit 50% (v případě, že poplatník neposkytne součinnost – 100%)

Daň z příjmů – změny 2017 – výhled

Sněmovní tisk 848/2016, pravděpodobná účinnost v průběhu roku 2017

§15/1 – nezdanitelná část základu daně
– zvýšení hodnoty za jeden odběr krve z 2000 Kč na 3000 Kč
– hodnota odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20000 Kč
– vstup do registru dárců kostní dřeně se oceňuje částkou 8000 Kč (jednou za život)

Sněmovní tisk 873/2016, pravděpodobná účinnost od 1.4.2017, některá ustanovení by měla platit už pro rok 2017, některá naopak až od roku 2018

§4/1/b – osvobození prodeje nemovitostí
-osvobození po pěti letech od nabytí se nově bude vztahovat i na příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti

§6/4 – příjmy ze závislé činnosti zdaňované zvláštní sazbou
-nově srážková daň také u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu do 2500 Kč

§6/9/p – osvobození příspěvku zaměstnavatele na pojištění
-dojde-li k výplatě částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření, osvobození
zaniká a příjmem podle § 6 jsou částky příspěvků na toto spoření, které byly u poplatníka v roce výplaty a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny

§6/9/v – osvobození majetkového prospěchu u bezúročných půjček
-majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

§7/7 + §9/4 – výdaje stanovené procentem z příjmů
– snížení hraniční částky příjmů pro plné uplatnění paušálních výdajů ze 2 mil. na 1 mil. Kč
– následné zrušení §35ca

§7a – daň stanovená paušální částkou
-úprava spočívající v možnosti využití paušální daně také v případě existence příjmů podle §6 a může mít i zaměstnance

§20/7 – snížení základu daně u veřejně prospěšného poplatníka
-nově snížení základu daně, pokud takto získané prostředky budou použity v následujícím zdaňovacím období k nepodnikatelským činnostem (dříve v následujích 3 letech k činnostem, které nejsou předmětem daně)

§23/3/c/9 – snížení základu daně o peněžitý dar na pořízení hmotného majetku
– vstupní cena hmotného majetku se snižuje o přijatý peněžitý dar (§29/1)
– přijatý dar je součástí základu daně a na základě §23/3/c/9 lze o tento dar snížit základ daně jak u osob vedoucích účetnictví, tak nově i u osob s daňovou evidencí

§32a/4 – odpisy nehmotného majetku
-měsíční odpisy stanoveny dosud pevně, nově jako minimální

§35ba – slevy na dani z titulu invalidity
-sleva nebude jako dosud vázána na pobírání invalidního důchodu, ale na přiznání důchodu
-sleva nebude jako dosud vázána jen na předložení průkazu ZTP-P, ale i na přiznání statutu tohoto zdravotního postižení (rozhodnutí)

§35bb – sleva za umístění dítěte
-výše slevy odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období

§35 c/1 – daňové zvýhodnění na dítě
-pro rok 2017 další zvýšení daňového zvýhodnění, a to na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016.

§35 c/4 – uplatnění daňového bonusu
-daňový bonus může nově uplatnit pouze poplatník z příjmy podle §6 nebo §7 vyššími než šestinásobek minimální mzdy

§38k/4 – daňové prohlášení
-nově místo „podepíše poplatník prohlášení“ bude v textu uvedeno „učiní-li prohlášení“

§38d – daň vybíraná srážkou u podílů na zisku
-sjednocení pravidel pro odvod srážkové daně jak u výplaty podílů na zisku, tak u výplaty záloh na podíly na zisku (dosud u podílů ke dni výplaty, nejpozději do konce třetího měsíce, v němž bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, u záloh ke dni výplaty – bez tříměsíční lhůty)
-zaveden obecný princip uplatnění srážkové daně i na zálohy – tzn. na každou zálohu se pohlíží jako na samostatný příjem

Výplata podílů na zisku obecně:
-o rozdělení zisku může rozhodnout valná hromada schvalující účetní závěrku předchozího roku nebo některá z dalších valných hromad, a to i opakovaně – avšak limitním datem je konec června

Rozdělit lze nejvýše částku ve výši součtu:
– hospodářského výsledku za poslední skončené účetní období (431)
– nerozděleného zisku z předchozích období sníženého o ztráty z předchozích období(428)
Zisk lze rozdělovat i v situaci, kdy uplynulé období skončilo ztrátou, pokud byl v minulosti vytvořen dostatečný zisk, který zůstal nerozdělen
O rozdělení zisku (stejně jako o schválení účetní závěrky) rozhoduje valná hromada, v případě společnosti s jediným společníkem nahrazuje působnost valné hromady její jediný společník. Zápis z rozhodnutí valné hromady (u jednočlenné společnosti rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady) o rozdělení zisku (stejně jako o schválení účetní závěrky) nemusí být osvědčen notářským zápisem.
O splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada, musí však být nejpozději 3 měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, i kdyby rozhodla jinak.
K datu splatnosti je povinen plátce daně provést srážku daně podle §38d/2 ZDP, daň je pak povinen odvést nejpozději do konce následujícího měsíce podle §38d/3

V době, kdy podle judikatury nelze rozhodovat o rozdělování zisku (od 1.7. do doby schválení řádné účetní závěrky za další rok) umožňuje zákon o obchodních korporacích vyplácet zálohy na podíly na zisku. Podkladem pro výplatu záloh na podíly na zisku je mezitímní účetní závěrka. O výplatě zálohy by měla rozhodnout také valné hromada, dle některých výkladů ale stačí jen jednatel u s.r.o. nebo představenstvo u a.s.