Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Změny v DPH od 1.1.2015

Únor 2015

1) Zákon č. 196/2014 – místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb od 1.1.2015

§10i nově od 1.1.2015 – stanovení místa plnění u elektronické a telekomunikační služby, rozhlasového a televizní vysílání
– osobě povinné k dani je to sídlo příjemce služby podle obecného pravidla (§9)
– osobě nepovinné k dani je to místo usazení příjemce (výjimka §10i)
– do konce roku 2014 osobě nepovinné k dani v EU to bylo sídlo poskytovatele podle obecného pravidla (§9), pouze zahraniční osobě nepovinné k dani to bylo sídlo příjemce (výjimka podle §10h)
– nyní tedy tato služba osobě nepovinné k dani v EU se bude zdaňovat v příslušné zemi příjemce služby
– pro zdanění se použije zvláštní režim jednoho správního místa, podle kterého osoba povinná k dani přizná plnění poskytnutá v jednotlivých státech EU, a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezi jednotlivé členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta

Definice elektronicky poskytnuté služby §10i /2/c:
– hostitelství internetových stránek, poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, poskytnutí obrázků,textů nebo informací, zpřístupňování databází, poskytnutí hudby, filmů, her nebo pořadů, výuka na dálku
– podrobnější rozbor těchto jednotlivých položek viz. nařízení Rady EU č. 282/2011 novelizované nařízení č. 1042/2013, toto nařízení také v článcích 24a a 24b stanovuje domněnky o místě příjemce (mohu zaslat podrobný seznam +určení místa příjemce)

§110a – §110 ze – zvláštní režim zjednodušeného správního místa
– zvlášť režim pro osoby z EU, zvlášť režim pro osoby mimo EU
– přihláška k registraci je možná od 1.10.2014 na daňovém portálu
– zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí
– daňové přiznání se podává do 20. dne následujícího měsíce, a to u FÚ pro Jihomoravský kraj
– daň se platí pouze bezhotovostně na příslušný účet vedený u FÚ v eurech

§97a – nově – dobrovolná registrace identifikované osoby
– pro neplátce DPH, který bude poskytovat služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa
– návaznost na §6j – neplátce, který bude poskytovat služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je osobou identifikovanou k dani ode dne, kdy se dobrovolně zaregistroval
– lze takto využít možnosti odvodu daně přes zjednodušené správní místo, v opačném případě by se tato osoba musela zaregistrovat v příslušném členském státě

2) Zákon č. 262/2014 Sb. – sazbová novela DPH od 1.1.2015

Sazby daně od 1.1.2015
– základní 21% – u zboží, služeb a převodu nemovitostí
– první snížená 15 % – u služeb uvedených v příloze č. 2 a u zboží uvedeného v příloze č. 3
– druhá snížená 10% – u zboží uvedeného v příloze č. 3a (léky, knihy, dětská výživa)

3) Zákon č. 360/2014 – velká novela DPH od 1.1.2015

§4a – obrat
– obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které náleží za zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle §54-56, od roku 2015 změna podle §54-56a
– §56a – osvobozený nájem nemovitostí, pro rok 2014 se do obratu nepočítá

§5/2 – definice ekonomické činnosti
– do konce roku 2014 ekonomickou činností nejsou příjmy za autorské honoráře, u nichž je uplatňována zvláštní sazba daně (do 10 tis. měsíčně), tyto příjmy tedy nebyly předmětem daně
– od 2015 zrušeno, takže plátce DPH bude i z těchto příjmů za drobné příspěvky DPH odvádět

§6 – plátce z titulu výše obratu
– zrušení snížení limitu obratu pro povinnou registrace na 750 tis., který měl být zaveden od roku 2015 (zákon č. 502/2012), zůstává limit 1 mil. Kč

§6k + §6l – dobrovolná registrace osoby identifikované k dani
– dosud §6g – při pořízení zboží z jiného členského státu podle §2b ke dni pořízení, §6h – při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku ke dni přijetí služby, §6i – při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě osobě povinné k dani ke dni poskytnutí služby
– nově od 2015 možnost dobrovolné registrace v těchto případech již před pořízením předmětného zboží, přijetím služby nebo poskytnutím služby

§29 – daňový doklad k přijaté platbě
– od roku 2015 musí být uveden rozsah plnění, může chybět pouze jednotková cena

§32 – doklad o použití
– od roku 2015 povinnou náležitostí je rozsah a předmět plnění a účel použití

§42 – oprava základu daně a výše daně
– §42/6 – opravu u dílčího plnění lze provést od 2015 rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, kdy došlo k celkovému předání díla, pokud bylo předáváno po částech
(obecně nejdéle do uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění)

Sazba daně u nemovitostí :

– do konce roku 2014:
§48 – sazba daně u bytové výstavby
§48a – sazba daně u staveb pro sociální bydlení

– od roku 2015 nová koncepce zdaňování nemovitostí:
§48 – sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo pro sociální bydlení
§49 – sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

Stavba pro bydlení
– stavba pro bydlení je rodinný dům, bytový dům nebo obytný prostor (dříve byt)
– rodinný dům a bytový dům je stavba, ve které více než ½ podlahové plochy je určena k bydlení (rodinný dům max. 3 byty, 2 nadzemní+1podzemní podlaží+podkroví)

Stavba pro sociální bydlení
– rodinný dům do 350 m2, obytný prostor (byt) do 120 m2, bytový dům, v němž všechny byty jsou do 120 m2 (dále ubytovny, internáty, hospice…)

Měření podlahové plochy bytu (obytného prostoru):
– do konce roku 2014: vnitřní nášlapná plocha mezi lícními konstrukcemi stěn
– od roku 2015: celá podlahová plocha určena vnitřními stěnami obvodových zdí

Sazby daně – obecně základní, první snížená sazba pouze v těchto případech:
– stavební nebo montážní práce na dokončené stavbě pro bydlení nebo sociální bydlení
– stavební nebo montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení
– dodání stavby pro sociální bydlení
– dodání jednotky, která zahrnuje pouze obytný prostor pro sociální bydlení (byt)
– dodání pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení

Příslušenství stavby – vždy stejná sazba jako hlavní stavba
– bazény, drobné stavby, ploty, chodníky, garáže – vše co je příslušenstvím bude stejnou sazbou jako stavba.

Pozemek tvořící funkční celek se stavbou (nový pojem od 2015)
– slouží k provozu stavby, plní její funkce, je s ní využíván
– nově dodání pozemku – stejná sazba jako u stavby (pro rok 2014 se to pouze dovozovalo)

Osvobození u nemovitostí

§56 – dodání nemovitostí
Osvobození dodání samostatných pozemků

Do konce roku 2013: převod pozemku je osvobozen, kromě stavebních pozemků (stavební pozemek byl pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení stavba, ale ještě tam není – fakticky se to nezdaňovalo, protože by se musel prodávat pozemek, na který je stavební povolení, ale ještě na něm nic nestojí). – takže se téměř žádné pozemky nezdaňovaly
Od. 1.1.2014: od daně je osvobozen převod pozemku, který je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a současně není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba.
Od. 1.1.2016 (původně od 1.1.2015, o rok posunuta účinnost): od daně je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem.
Rozšíření definice stavebního pozemku – pozemek, na kterém má být nebo může být zhotovena stavba (stačí když bude proveden správní úkon za účelem zhotovení stavby, nemusí být ještě stavební povolení, nebo byly provedeny práce za účelem zhotovení stavby ještě před stavebním povolením)

Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí:
– vybraná nemovitá věc: pozemek, stavba pevně spojená se zemí, jednotka (obytný nebo
nebytový prostor), inženýrská síť, podzemní stavba, právo stavby
– pokud je uskutečněno 5 let od data 1. kolaudace, zdaňován bude každý převod v této lhůtě
– do konce roku 2012 platila lhůta 3 roky, nemovitosti nabyté do té doby – tříletá lhůta
– plátce se může rozhodnout, že i po této lhůtě (tříleté nebo pětileté) bude převod zdaňovat

Od. 1.1.2016 (původně od 1.1.2015, o rok posunuta účinnost):
– za vybranou nemovitou věc se považuje pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, pevně spojenou se zemí
– osvobození 5 let od data 1. kolaudace, nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby
– pokud se plátce vzdá osvobození u dodání pozemku nebo dodání vybrané nemovité věci, bude se zdaňovat v režimu přenesení, ale pokud to nebude osvobozené, daň bude odvedena běžným způsobem (bude v novém §92d)

Režim přenesení daňové povinnosti
– §92 a – základní ustanovení
– trvalé použití RPDP: §92b (investiční zlato), §92c (zboží příloha č.5), §92d (dodání vybrané nemovité věci – až od roku 2016), §92e (dodání stavebních a montážních prací)
– nově od 2015 – dočasné použití RPDP:
§92f – dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v příloze č.6
– pokud tak stanoví vláda nařízením
Nařízení vlády č. 361/2014 – RPDP se použije:
– při převodu povolenek na emise skleníkových plynů – od 1.1.2015
– při dodání vybraného zboží, kdy částka základu daně bude vyšší než 100 tis. Kč
– vybraným zboží jsou: obiloviny a technické plodiny včetně cukrové řepy, některé kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, videoherní konzole – účinnost od 1.4.2015, u cukrové řepy od 1.9.2015
§92g – mechanismus rychlé reakce
– vláda může stanovit nařízením časově omezené použití RPDP (max. na 9 měsíců) u dodání zboží nebo poskytnutí služeb, u kterých obdrží s použitím RPDP souhlas Evropské komise vydaným za účelem boje proti daňovým podvodům

§101c – §101i – kontrolní hlášení
– bude v zákoně až od 2016
– evidence přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění, pouze elektronicky, mělo být měsíčně do 25. i pro čtvrtletní plátce, pozměňovací návrh senátu – měsíčně pro právnické osoby, fyzické osoby dle zdaňovacího období

§106a – nespolehlivý plátce
– informace GFŘ ve znění dodatku č. 2, doplnění podmínek, za kterých se plátce stane nespolehlivým plátcem, platnost od 1.10. 2014 a 1.1.2015:

§109 – ručení příjemce zdanitelného plnění
– další okolnosti, za jakých příjemce ručí (platí od 1.1.2013):
1) při zaplacení na nezveřejněný účet
2) je-li dodavatel nespolehlivým plátcem
– od roku 2014 pokud zaplatí na nezveřejněný účet, ručí v případě, že úplata přesahuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti
– změna zákona o omezení plateb v hotovosti – zákon 261/2014, od 1.12.2014 dosavadní limit 350 tis. Kč se mění na limit 270 tis. Kč