Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Změny v účetních a daňových předpisech (leden 2016)

Únor 2016

Změny zákon o účetnictví od 1.1.2016 ( zák. č. 563/1991 se mění zák. č. 221/2015)

§1b – kategorie účetních jednotek – nově:
– mikro, malá, střední a velká účetní jednotka
– mikro, malá a střední účetní jednotka – nepřekročení dvou z kritérií k rozvahovému dni:
a) hodnota aktiv celkem 9 mil. Kč (mikro) – 100 mil. Kč (malá) – 500 mil (střední)
b) výše čistého ročního obratu 18 mil. Kč (mikro) – 200 mil. Kč (malá) – 1 mld. Kč (střední)
c) průměrný počet zaměstnanců 10 (mikro) – 50 (malá) – 250 (střední)
– velká účetní jednotka – překročení alespoň dvou z kritérií k rozvahovému dni:
a) hodnota aktiv celkem 500 mil. Kč
b) výše čistého ročního obratu 1mld. Kč
c) průměrný počet zaměstnanců 250

§1f – vedení jednoduchého účetnictví – nově:
– účetní jednotka může vést jednoduché účetnictví, pokud
a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a
d) je současně spolkem, odborovou organizací, organizací zaměstnavatelů, církví, náboženskou společností, církevní institucí nebo honebním společenstvem

§9 – rozsah vedení účetnictví:
– změna v pravidlech pro možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
– zjednodušený rozsah mohou použít účetní jednotky, které překročily limity pro vedení jednoduchého účetnictví (viz.§1f/d), dále příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, ústavy, společenství vlastníků jednotek a bytová sociální družstva
– z podnikatelských subjektů pouze mikro a malá účetní jednotka, pokud nemá povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem

§18 – účetní závěrka:
– rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha – všichni
– přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu – ne mikro a malé účetní jednotky
– účetní závěrka v plném rozsahu – velké a střední účetní jednotky, malé a mikro pouze pokud mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem
– obsah účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu (dříve zjednodušeném) – viz. prováděcí vyhláška (č.500/2002 – novela 251/2015 od 1.1.2016)

§20 – ověřování účetní závěrky auditorem:
– velké a střední účetní jednotky vždy, mikro ne
– malé při splnění dřívějších kritérií:
a) aktiva celkem 40 mil.
b) roční úhrn čistéh obratu 80 mil.
c) průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50
(akciové společnosti při překročení jednoho kritéria, ostatní při splnění dvou kritérií)

§21a – zveřejňování účetní závěrky:
– do 12 měsíců od rozvahového dne
– auditované společnosti do 30 dnů od ověření auditorem
Prováděcí vyhláška zákona o účetnictví č. 500/2002 pro podnikatele se mění od 1.1.2016 ve znění vyhlášky č. 250/2015:

Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností:
-do konce roku 2015 jako položka zvyšující nebo snižující výnosy – účtová skupina 61X
-od roku 2016 jako položka zvyšující nebo snižující náklady – účtová skupina 58X
Aktivace:
-do konce roku 2015 jako položka zvyšující nebo snižující výnosy – účtová skupina 62X
-od roku 2016 jako položka zvyšující nebo snižující náklady – účtová skupina 58X
Tyto změny se projeví ve výši ročního úhrnu čistého obratu

Zrušení zřizovacích výdajů
Chystaná změna prováděcích vyhlášek by měla přinést zrušení kategorie zřizovacich
vydajů, se kterým počítá změna ZDP obsažená v novele zákona o účetnictví (vypuštění zřizovacích výdajů z kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP + přechodné ustanovení řešící postupné doodepsání zřizovacích výdajů evidovaných ve zdaňovacím období započatém v roce 2015).

Změny zákon o daních z příjmů od 1.1.2016

§35bb – sleva na umístění dítěte
Zužuje se definice zařízení péče o dítě tak, aby se sleva za umístění dítěte vztahovala pouze k umístění dítěte v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízeném zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině (247/2014) a nevztahovala se na umístění dítěte v zařízeních, které jsou provozovány mimo režim těchto zákonů.

§35 c – daňové zvýhodnění na dítě
– od roku 2015 částka daňového zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, na 2. dítě 15804 Kč, na 3. a další dítě 17004 Kč (na 2. dítě o 200 Kč měsíčně více, na 3. a další dítě o 300 Kč měsíčně více než na první dítě)
– od roku 2016 částka daňového zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, na 2. dítě 17004 Kč, na 3. a další dítě 20604 Kč (na 2. dítě o 300 Kč měsíčně více, na 3. a další dítě o 600 Kč měsíčně více než na první dítě) – novela dosud neschválena, poprvé se bude moci uplatnit za měsíc, kdy novela nabyde účinnosti, zbytek v ročním zúčtování nebo DP za rok 2016

Změny zákon o daních z příjmů od 1.1.2017 (zákon č. 377/2015)

§6/9/p – příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění
Částka se zvyšuje z 30000 Kč ročně na 50000 Kč ročně.

§15/5 – snížení základu daně o zaplacené penzijní pojištění
Částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně, částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

§15/6 – snížení základu daně o zaplacené životní pojištění
Částka se zvyšuje z 12000 Kč ročně na 24000 Kč ročně.

Změny DPH od 1.1.2016

Osvobození u nemovitostí – §56

Osvobození dodání samostatných pozemků

Do konce roku 2013: převod pozemků byl osvobozen, kromě stavebních pozemků

Od. 1.1.2014: převod pozemků je osvobozen, kromě pozemků, na kterých je stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť (ve vlastnictví prodávajícího), a stavebních pozemků (se stavebním povolením)

Od. 1.1.2016 (původně od 1.1.2015, o rok posunuta účinnost): převod pozemků je osvobozen, kromě pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
a stavebních pozemků (nová definice).

Rozšíření definice stavebního pozemku – není to pouze pozemek se stavebním povolením, ale pozemek, na kterém má být nebo může být zhotovena stavba (stačí, když bude proveden správní úkon za účelem zhotovení stavby, nebo byly provedeny práce za účelem zhotovení stavby ještě před stavebním povolením)

Nový pojem – pozemek tvořící funkční celek se stavbou – slouží k provozu stavby, plní její funkce, je s ní využíván (stavba nemusí stát přímo na tomto pozemku), při nesplnění podmínky pro osvobození – stejná sazba DPH jako u stavby

Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí:
– vybraná nemovitá věc: pozemek, stavba pevně spojená se zemí, jednotka (obytný nebo
nebytový prostor), inženýrská síť, podzemní stavba, právo stavby
– od. 1.1.2016 (původně od 1.1.2015, o rok posunuta účinnost): za vybranou nemovitou věc se považuje pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, pevně spojenou se zemí

– osvobození se použije, pokud je dodání vybrané nemovité věci uskutečněno 5 let od data 1. kolaudace, zdaňován bude každý převod v této lhůtě
– od. 1.1.2016 (původně od 1.1.2015, o rok posunuta účinnost): osvobození 5 let od data 1. kolaudace, nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby

– do konce roku 2012 platila lhůta pro osvobození 3 roky, nemovitosti nabyté do té doby –
platí pro ně tříletá lhůta
– plátce se může rozhodnout, že i po této lhůtě (tříleté nebo pětileté) bude převod zdaňovat
– od. 1.1.2016 (původně od 1.1.2015, o rok posunuta účinnost): pokud se plátce vzdá osvobození u dodání pozemku nebo dodání vybrané nemovité věci, bude se zdaňovat v režimu přenesení, ale pokud to nebude osvobozené, daň bude odvedena běžným způsobem (nový §92d)

Sazby daně u dodání nemovitostí–obecně základní, první snížená pouze v těchto případech–viz. §49:
– dodání stavby pro sociální bydlení (rodinného domu nebo byt. domu pro sociální bydlení)
– dodání pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení
– dodání jednotky, která zahrnuje pouze obytný prostor pro sociální bydlení (bytu)

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce – §92a až §92i

– zrušeny odst. 3 až 5 v § 92a (v souvislosti s KH je od r. 2016 zrušena povinnost
podávat výpis z evidence RPDP)
– nové ustanovení § 92d – RPDP u nemovitostí, kdy je dobrovolně zdaněna dle § 56/5
– nařízením vlády č. 155/2015 k 1.7.2015 došlo k rozšíření komodit, u kterých se uplatňuje RPDP dle §92f (vztahuje se k nařízení vládny 361/2014, další obiloviny a technické plodiny, na které se vztahuje RPDP)

Elektronická forma podání – §101a

– končí výjimka pro FO – podání v papírové formě
– od 1.1.2016 vše již elektronicky

Kontrolní hlášení – §101c až 101i

Kdo podává:
– plátce který uskutečnil ZP s MP v tuzemsku a vyplňuje řádky 1,2,25 DP
– plátce který přijal ZP s MP v tuzemsku a vyplňuje řádky 10,11,40,41 DP
– plátce který přijal plnění, u kterého příjemci vzniká povinnost přiznat daň v řádcích 3,4,5,6,9,12 a 13 DP
– nepodává plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výše definovaných plnění
– končí výpisy z evidence podle §92a

Lhůty:
– plátce právnická osoba měsíčně, plátce fyzická osoba podle zdaňovacího období
– řádné, opravné, následné (vždy se všemi kompletními údaji)
– následné do 5 pracovních dnů od zjištění nesprávných nebo neúplných údajů

Sankce:
– pokud podá řádné KH po stanovené lhůtě (před tím, než ho správce daně vyzve ) – pokuta 1000 Kč
– pokud podá řádné KH po stanovené lhůtě, a podá ho na základě výzvy správce daně – pokuta 10000 Kč (lhůta 5 kalendářních dnů od oznámení výzvy)
– pokud nepodá řádné KH ani na základě výzvy správce daně – pokuta 50000 Kč

– správce daně posoudí údaje uvedené v řádném KH, a v případě pochybností vyzve plátce, aby údaje změnil, doplnil, popř. potvrdil
– plátce pak musí do 5 kalendářních dnů od oznámení výzvy podat následné kontrolní hlášení, pokud nepodá – pokuta 30000 Kč
– pokud plátce podá následné KH, ale nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje, může správce daně uložit pokutu až do 50000 Kč
– pokud plátce neplněním svých povinností souvisejících s KH závažně ztěžuje správu daní, může správce daně uložit pokutu až do 500000 Kč